پژوهش های تولیدات دامی, دوره (9), شماره (19), سال (2018-4) , صفحات (32-39)

عنوان : ( اثر جایگزینی دانه جو با علوفه آبکشت جو بر تولید شیر و برخی فراسنجه های خون بزهای شیری سانن )

نویسندگان: ساحره حیاتی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , عبدالمنصور طهماسبی , امیر موسایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بهمنظور بررسی اثر جایگزینی دانه جو با علوفه آبکشت جو بر عملکرد بزهای شیری سانن، تعداد 8 رأس بز سانن شیرده با 88 روز شیردهی( و در قالب یک طرح گردان در چهار دوره 21 روزه ± 55 کیلوگرم در ماه سوم شیردهی ) 6 ± 1/ میانگین وزن 5 استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل جیره شاهد 66 و 111 درصد جایگزینی دانه جو با علوفه آبکشت جو ، و جیرههای با 33 بود. علوفه آبکشت تولید شده با ترکیب مواد مغذی 3 درصد، الیاف / 15 درصد، خاکستر 8 / مادهخشک 16 درصد، پروتئین 6 31 درصد و الیاف نامحلول در شوینده اسیدی 16 درصد در جیرههای آزمایشی مورد استفاده / نامحلول در شوینده خنثی 5 قرارگرفت. فراسنجههای مصرفخوراک، تولید و ترکیب شیر، pH و نیتروژن آمونیاکی شکمبه و برخی متابولیتهای خونی مورد >1/ مطالعه قرار گرفت. استفاده از علوفه آبکشت جو مصرف مادهخشک را در تیمارهای دریافتکننده کاهش داد ) 15 p .) pH مایع شکمبه در گروه جایگزینی 111 درصد علوفه آبکشت در مقایسه با گروههای دریافتکننده جیره حاوی 33 و 66 درصد این علوفه > 1/ افزایش یافت ) 15 p(، اما تیمارهای آزمایشی تأثیری بر غلظت نیتروژن آمونیاکی شکمبه نداشت. غلظت کلسترول و پروتئین > 1/ کل خون در گروههای مصرفکننده علوفه آبکشت بالاتر از گروه شاهد بود ) 15 p (. جایگزینی دانه با علوفه بهمیزان 66 درصد > 1/ در مقایسه با 33 درصد، تولید شیر را افزایش داد ) 15 p ،) اما ترکیب شیر تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. بهطور کلی استفاده از علوفه آبکشت جو بجای دانه جو در جیره بزهای شیری برتری خاصی در تولید شیر نداشت و باتوجه به قیمت 2 برابر(، استفاده از علوفه آبکشت بهجای دانه مقرون به صرفه / بالاتر علوفه آبکشت در مقایسه با دانه در هر واحد مادهخشک ) 5 نیست.

کلمات کلیدی

, براورد اقتصادی, بز سانن, تولید شیر, علوفه آبکشت جو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071921,
author = {حیاتی, ساحره and ولی زاده, رضا and ناصریان, عباسعلی and طهماسبی, عبدالمنصور and امیر موسایی},
title = {اثر جایگزینی دانه جو با علوفه آبکشت جو بر تولید شیر و برخی فراسنجه های خون بزهای شیری سانن},
journal = {پژوهش های تولیدات دامی},
year = {2018},
volume = {9},
number = {19},
month = {April},
issn = {2251-8622},
pages = {32--39},
numpages = {7},
keywords = {براورد اقتصادی، بز سانن، تولید شیر، علوفه آبکشت جو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر جایگزینی دانه جو با علوفه آبکشت جو بر تولید شیر و برخی فراسنجه های خون بزهای شیری سانن
%A حیاتی, ساحره
%A ولی زاده, رضا
%A ناصریان, عباسعلی
%A طهماسبی, عبدالمنصور
%A امیر موسایی
%J پژوهش های تولیدات دامی
%@ 2251-8622
%D 2018

[Download]