مدیریت توسعه فناوری, دوره (5), شماره (4), سال (2018-6) , صفحات (133-159)

عنوان : ( تأثیر باورهای مبتنی بر کارایی و نظریه انتشار نوآوری بر باورهای مبتنی بر پذیرش بانکداری اینترنتی )

نویسندگان: مریم عشوری کیوانی , امیر محمد فکور ثقیه , غلامرضا ملک زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پذیرش بانکداری اینترنتی و به¬کارگیری آن، از مباحث مهمی است که موجب تحول در مبادلات پولی و مالی و فعالیت¬های تجاری، اقتصادی و بانکی گردیده است. چنان¬چه خدمات بانکداری اینترنتی مورد استقبال مشتریان قرار نگیرد، انجام سرمایه¬گذاری¬های جدید در حوزه¬ی فناوری اطلاعات و ارتباطات ، برای بانکها توجیه نداشته و باعث اتلاف سرمایه¬ و منابع می شود. در این میان بانک‌ها باید با بکاربردن نظریه های مربوط به پذیرش تکنولوژی، شرایط را برای ترویج استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی در بین مشتریان مهیا نمایند. این مطالعه به دنبال آن است تا به¬ بررسی تأثیر باورهای مبتنی بر کارایی و نظریه¬ی انتشار نوآوری بر باورهای مبتنی بر پذیرش بانکداری اینترنتی در مشتریان بانک صادرات مشهد بپردازد. روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی بوده و داده¬ها از طریق پرسشنامه¬ای با طیف 5 گزینه¬ای لیکرت که شامل 36 سؤال بود، جمع-آوری شده است. جامعه¬ی آماری، مشتریان بانک صادرات در شهر مشهدکه با بانکداری اینترنتی آشنا هستند می‌باشند. حجم نمونه 384 نفر است که به‌صورت تصادفی از بین مشتریان انتخاب ‌شده‌اند. تجزیه‌ و تحلیل اطلاعات نیز به کمک روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار آموس انجام شد. نتایج حاصل نشان می¬دهد که تنوع و شهود بر سهولت استفاده¬ی ادراک¬شده و سودمندی ادراک¬شده اثر مثبت معنادار دارند. همچنین اثر سازگاری و مزیت نسبی بر نگرش کاربر در مورد استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی مورد تأیید قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, انتشار نوآوری, بانکداری اینترنتی, باورهای مبتنی بر کارایی, پذیرش فناوری, صنعت بانکداری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071941,
author = {عشوری کیوانی, مریم and فکور ثقیه, امیر محمد and ملک زاده, غلامرضا},
title = {تأثیر باورهای مبتنی بر کارایی و نظریه انتشار نوآوری بر باورهای مبتنی بر پذیرش بانکداری اینترنتی},
journal = {مدیریت توسعه فناوری},
year = {2018},
volume = {5},
number = {4},
month = {June},
issn = {2008-5060},
pages = {133--159},
numpages = {26},
keywords = {انتشار نوآوری، بانکداری اینترنتی، باورهای مبتنی بر کارایی، پذیرش فناوری، صنعت بانکداری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر باورهای مبتنی بر کارایی و نظریه انتشار نوآوری بر باورهای مبتنی بر پذیرش بانکداری اینترنتی
%A عشوری کیوانی, مریم
%A فکور ثقیه, امیر محمد
%A ملک زاده, غلامرضا
%J مدیریت توسعه فناوری
%@ 2008-5060
%D 2018

[Download]