برنامه‌ ریزی فضایی, دوره (8), شماره (3), سال (2018-12) , صفحات (1-18)

عنوان : ( بررسی موانع و چالش های پیش روی زنان در ازاریابی فراورده های لبنی مطالعه موردی: مناطق روستایی دهستان سرجان شهرستان بوانات )

نویسندگان: خدیجه بوزرجمهری , مهدی معصومی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده فرآورده های لبنی از مهم ترین مواد غذایی تمام جوامع به شمار می آید و سهم مهمی در اقتصااد و توسعة جوامع روستایی دارد. زنان روستایی و عشایری کشور ما در تولید این محصولات نقش پررنگی ایفا می کنند؛ اما سیستم فروش و بازاریا بی آن با اهداف توسعة پایدار اقتصاد روستایی ناسازگار است و آنان را با موانع و مشکلات زیا دی مواجه ساخته است . هدف پژوهش حاضر، بررسی موانع و چالش های پیش روی زنان روستایی در بازاریابی فرآورده های لبنی در دهستان سرچهان شهرستان بوانات استان فارس است . این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است. در این راستا ضمن مطالعات اسنادی، طیف گسترده ای از شاخص ها در چهارچوب مطالعات میدانی (تکمیل پرسش نامه های خانوار، خبرگان محلی و فرم های مشاهدات میدانی) بررسی شد.، برای تجزیه وتحلیل داده ها روش های آمار ی ArcGIS و نرم افزار GRA ،FAHPاستفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد بیشتر ین چالش ها ی 3 زنان دراین زمینه، موانع فرهنگی . اقتصادی و کمترین مانع در بعد اجتماعی بوده است. دراین زمینه برای کاهش موانع، بیشترین مشارکت های مردمی با تاسیس شرکت تعاونی دامداران در منطقه توصیه شده است. بعاونی دامداران در منطقه توصیه شده اس .

کلمات کلیدی

, موانع بازاریابی, زنان روستایی, فراورده های لبنی, شهرستان بوانات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071943,
author = {بوزرجمهری, خدیجه and معصومی, مهدی},
title = {بررسی موانع و چالش های پیش روی زنان در ازاریابی فراورده های لبنی مطالعه موردی: مناطق روستایی دهستان سرجان شهرستان بوانات},
journal = {برنامه‌ ریزی فضایی},
year = {2018},
volume = {8},
number = {3},
month = {December},
issn = {2228-7485},
pages = {1--18},
numpages = {17},
keywords = {موانع بازاریابی، زنان روستایی، فراورده های لبنی، شهرستان بوانات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی موانع و چالش های پیش روی زنان در ازاریابی فراورده های لبنی مطالعه موردی: مناطق روستایی دهستان سرجان شهرستان بوانات
%A بوزرجمهری, خدیجه
%A معصومی, مهدی
%J برنامه‌ ریزی فضایی
%@ 2228-7485
%D 2018

[Download]