علوم پزشکی رازی, دوره (25), شماره (12), سال (2019-3) , صفحات (74-83)

عنوان : ( آنالیزآماری بیان آنتی‌ژن MAGE-A4 درسرطان های وابسته وپیش بینی عرضه آنتی ژن بامولکول HLA-B37 مبتنی برروش های بیوانفورماتیکی )

نویسندگان: زهره سرگزی , علی اکبر حداد مشهد ریزه , منصور مشرقی , محمدرضا حسین دخت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سابقه وهدف:ایمونوتوکسین‌ها از جمله راهبردهای امیدوار کننده در درمان هدفمند سلول‌های سرطانی هستند که بامکانیسم اتصال اختصاصی به آنتی‌ژن‌های توموری عمل می کنند. لذا واکاوی این نوع از آنتی‌ژن‌ها و پایش ویژگی‌های ساختاری و عمکردی آن ها فراهم‌کننده بستری در ارتباط با توسعه این نوع از داروها می‌باشد، که در این تحقیق، مطالعه خانواده آنتی‌ژنی MAGE بر اساس آزمون‌های بیوانفورماتیکی در دستور کار قرار گرفته است. موادوروش: در گام نخست، آنالیزآماری بیان آنتی ژن های خانواده MAGE در انواع سرطان ها با استفاده از برنامه SPSSانجام گرفت.بعدازتعیین MAGE-A4 به عنوان آنتی ژن برتر،براساس مرور منابع،اپی‌توپ‌های اتصالیMAGE-A4 با ایزوفرم های مختلف HLAشناسایی شد.سپس با استفاده از برنامه‌های BIMAS و SYFPEITHI اپی‌توپ‌های اتصالی گزارش شده در منابع تائیدشد.شاخص پایداری وایمونوژنسیتی اپی‌توپ‌ها به ترتیب با استفاده از برنامه های PROTPRAM وIEDB انجام شد. به منظورتعیین میل اتصالی وپایداری کمپلکس HLA-B37-peptide درشرایط شبه واقعی، نرم افزارهای اتوداک وینا وگرومکس 5.1 مورداستفاده قرارگرفت. یافته‌ها: نتایج حاصل از این آزمون منجر به آشکارسازی میزان و گستره بیانی بالای MAGE-A4 در مقایسه باسایر اعضای این خانواده شد. همچنین پپتید VDELAHFLLمشتق شده ازMAGE-A4 با بالاترین میزان پایداری وایمونوژنسیتی مطلوب آشکارشد.ازسوی دیگر کمپلکسHLA-B37-VDELAHFLL با پایین ترین میزان نمودار RMSD به عنوان پایدارترین کمپلکس ارزیابی گردید. استنتاج:به طورکلی نتایج حاصل از این تحقیق نشان دادکه پپتید مورد نظر VDELAHFLL از آنتی ژن MAGE-A4 ممکن است در تولید آنتی بادی مونوکلونال وتوسعه واکسن در درمان مدرن سرطان مدنظرقرارگیرد.

کلمات کلیدی

, ایمونوتوکسین, آنتی‌ژن MAGE4 , داکینگ, شبیه‌سازی دینامیک مولکولی , آنتی بادی مونوکلونال, پپتید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071944,
author = {سرگزی, زهره and حداد مشهد ریزه, علی اکبر and مشرقی, منصور and حسین دخت, محمدرضا},
title = {آنالیزآماری بیان آنتی‌ژن MAGE-A4 درسرطان های وابسته وپیش بینی عرضه آنتی ژن بامولکول HLA-B37 مبتنی برروش های بیوانفورماتیکی},
journal = {علوم پزشکی رازی},
year = {2019},
volume = {25},
number = {12},
month = {March},
issn = {2228-7043},
pages = {74--83},
numpages = {9},
keywords = {ایمونوتوکسین، آنتی‌ژن MAGE4 ، داکینگ، شبیه‌سازی دینامیک مولکولی ، آنتی بادی مونوکلونال، پپتید},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آنالیزآماری بیان آنتی‌ژن MAGE-A4 درسرطان های وابسته وپیش بینی عرضه آنتی ژن بامولکول HLA-B37 مبتنی برروش های بیوانفورماتیکی
%A سرگزی, زهره
%A حداد مشهد ریزه, علی اکبر
%A مشرقی, منصور
%A حسین دخت, محمدرضا
%J علوم پزشکی رازی
%@ 2228-7043
%D 2019

[Download]