بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (10), شماره (3), سال (2018-12) , صفحات (913-934)

عنوان : ( مقایسه شاخصهای مختلف طیفی پوشش گیاهی برای ارزیابی از دور شاخص سطح برگ گندم ( Triticum aestivum L. ( زمستانه در مشهد )

نویسندگان: سارا اسدی , محمد بنایان اول , محسن جهان , علیرضا فریدحسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تشانایی قیق و سریع به ستآور ن شاخص سطح برگ (LAI) یک جزء ضروری ر تحقیقات بشم شناختی است که به رک شدیده تشلیفد یسفت تش ه هیاهی کمک میکند. یکی ا رایجترین روشهای تعیین تغییرات مکانی و مانی این شفاخص ر مقیفاس منطقفه ای، اسفتیا ه ا شفاخص تیاضف نرمالشده با تابی سطحی ) NDVI ( است. با تشجه به حساسیت کم این شاخص به مقدار متشسط تا یا شاخص سطح بفرگ، ایفن تحقیفق بفا هفد بررسی ارتباط سایر شاخصهای شششی هیاهی با شاخص سطح برگ هندم ) Triticum aestivum L. ( و قت آنها ر برآور شفاخص سفطح بفرگ انجام شد. بدین منظشر اندا ههیری شاخص سطح برگ ر شنج تاریخ ا 17 مزرعه واقع ر مزارع آستان قدس رضشی مشهد ر یشل فص رشد هندم ر سال 1394 - 1393 صشرت هرفت. با تشجه به یشل وره رشد هندم ا تصاویر سری مانی سنجنده OLI ماهشاره لندست 8 بهمنظشر محاسبه شاخصهای شششی هیاهی ) NDVI ، DVI ، 1EVI ، 2EVI ، 1G ، 2G ، IPVI ، SAVI ، TDVI و RVI ( استیا ه شد. برای انتخاب متغیر برآور کننفده مناسفو و مدلسا ی آماری ا روش رهرسیشن سا ه )خطی، رجه وم، نمایی( و رهرسیشن خطی وهانه و رهرسیشن خطی چندهانه به روش شییرونده و شسرونده استیا ه شد. ر نهایت برای اعتبارسنجی و رستی مدلهای ارائه شده ا سنجههای آماری جذر میانگین مربعات خطا ) RMSE (، میفانگین قفدر مطلفق خطا ) MAE (، قت نقطهای نسبت به مقدار واقعی ) E ( و ضریو همبستگی ) r( استیا ه شد. نتایج حاکی ا افزایی قت بفرآور شفاخص سفطح بفرگ هندم با استیا ه ا شاخص NDVI و SAVI و تشابع نمایی )به ترتیو به 18 / 1 و 1 ( نسبت به مدل خطی )به ترتیو 46 / 1 و 26 / 1 ( است. ایف ن اففز یی قت به لی برآور قیقتر شاخص سطح برگ ر با ه 0 تا 4 شاخص سطح برگ واقعی و مقدار ثابت شاخص سطح برگ شبیهسا ی ر بفا ه شفاخص سطح برگ واقعی 6 تا 10 میباشد. لا م به ذکر است که، میزان قت برآور شاخص سطح برگ با استیا ه ا ترکیو این و شفاخص نسفبت بفه مفدل خطی هر کدام ا این شاخصها افزایی یافته است. همچنین، بالاترین قت ر برآور شاخص سطح برگ ا ترکیو شاخص 2G با SAVI و 1EVI )به ترتیو 03 / 1 ، 03 / 1( به لی حساسیت بیشتر شاخص 2G به شاخص سطح برگ متشسط و بالا نسبت به NDVI مشاهده شد. علاوه بر این قت مفدل هزینی شییرونده و شسرونده نسبت با سایر مدلها ر برآور شاخص سطح برگ، به لی حساسیت بیشتر مدل به شفاخص سفطح بفرگ بفالاتر ا 6 ، بهبش یافته است )به ترتیو 87 / 0 و 95 / 0 .) اهرچه قت برآور شاخص سطح برگ هندم ر روش هزینی شییرونده نسبت به تمامی مدلها بیشتر است، اما محاسبه آن نیا به استیا ه ا شارامترهای یا ی است.

کلمات کلیدی

, رهرسیشن چند متغیره, شاخصهای تعدی شده شششی هیاهی, شاخص تیاض نرمالشده, شاخص رشد هیاهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071955,
author = {اسدی, سارا and بنایان اول, محمد and جهان, محسن and فریدحسینی, علیرضا},
title = {مقایسه شاخصهای مختلف طیفی پوشش گیاهی برای ارزیابی از دور شاخص سطح برگ گندم ( Triticum aestivum L. ( زمستانه در مشهد},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2018},
volume = {10},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-7713},
pages = {913--934},
numpages = {21},
keywords = {رهرسیشن چند متغیره، شاخصهای تعدی شده شششی هیاهی، شاخص تیاض نرمالشده، شاخص رشد هیاهی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه شاخصهای مختلف طیفی پوشش گیاهی برای ارزیابی از دور شاخص سطح برگ گندم ( Triticum aestivum L. ( زمستانه در مشهد
%A اسدی, سارا
%A بنایان اول, محمد
%A جهان, محسن
%A فریدحسینی, علیرضا
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2018

[Download]