پژوهش های ماهی شناسی کاربردی, دوره (5), شماره (3), سال (2017-12) , صفحات (103-114)

عنوان : ( تاثیر مکمل غذایی اسپیرولینا (Spirulia Platensis) بر آسیب اکسیداتیو بافتی ماهی کپور معمولی Cyprinus carpio Linnaeus, 1785 در مواجهه با سیانید )

نویسندگان: مهرزاد مهرابیان فرد , حسن باغیشنی , داور شاهسونی , حسنی قلی پور کنعانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آسیب اکسیداتیو ناشی از سیانید می تواند در ایجاد ضایعات بافتی ناشی از مواجهه با دز تحت کشنده سیانید دخیل باشد. در تحقیق حاضر برخی شاخص های وضعیت اکسیداتیو به دنبال مواجهه تجربی با سیانید در بافت های کبد، کلیه، ﺁبشش و مغز ماهی کپور معمولی (C. carpio) مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین اثرات احتمالی مفید جلبک اسپیرولینا در بهبود وضعیت اکسیداتیو و جلوگیری از تغییرات ایجاد شده بررسی گردید. ۹۰ قطعه ماهی کپور معمولی (با وزن تقریبی 60 گرم) به سه گروه 30 تایی تقسیم شدند. گروه 1 به عنوان کنترل در نظر گرفته شد. گروه 2 تحت تأثیر دوزmg/L 0/4 پتاسیم سیانید قرار گرفت و جیره فاقد اسپیرولینا دریافت نمود. گروه 3 طی دوره مواجهه با سیانید پتاسیم (mg/L 0/4)، با غذای حاوی اسپیرولینا پلاتنسیس (10% در جیره) برای مدت 30 روز تغذیه شد. نتایج این تحقیق نشان دهنده افزایش معنی دار میزان مالون دی آلدهید در بافت کبد، کلیه و مغز کپور معمولی به دنبال مواجهه با سیانید بود. علاوه براین مسمومیت با سیانید باعث افزایش گروه های کربونیل پروتئین ها در بافت کبد و کلیه شد، اگرچه این افزایش فقط در کلیه معنی دار بود. مصرف اسپیرولینا در گروه 3 به طور مؤثری سطوح مالون دی آلدهید را در کبد، کلیه و مغز کاهش داد و همچنین موجب کاهش گروه های کربونیل پروتئین ها در بافت کلیه شد طوری که میزان این پارامترها اختلاف معنی داری با گروه کنترل نداشتند. نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که اسپیرولینا تا حدودی اثر کاهنده بر آسیب اکسیداتیو ناشی از سیانید در بافت های ماهی کپور دارد. براساس نتایج حاضر می توان پیشنهاد نمود که اسپیرولینا می تواند اثرات پیشگیری کننده در موارد مسمومیت با سیانید در ماهی کپور داشته باشد و مصرف مکمل خوراکی آن بخصوص در ماهیانی که در محیط های آبی آلوده زندگی می کنند می تواند اثرات مفیدی داشته باشد.

کلمات کلیدی

, C. carpio, سیانیدپتاسیم, اسپیرولینا, مالون دی آلدهید, گروه های کربونیل پروتئین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071964,
author = {مهرابیان فرد, مهرزاد and باغیشنی, حسن and شاهسونی, داور and حسنی قلی پور کنعانی},
title = {تاثیر مکمل غذایی اسپیرولینا (Spirulia Platensis) بر آسیب اکسیداتیو بافتی ماهی کپور معمولی Cyprinus carpio Linnaeus, 1785 در مواجهه با سیانید},
journal = {پژوهش های ماهی شناسی کاربردی},
year = {2017},
volume = {5},
number = {3},
month = {December},
issn = {2423-6349},
pages = {103--114},
numpages = {11},
keywords = {C. carpio، سیانیدپتاسیم، اسپیرولینا، مالون دی آلدهید، گروه های کربونیل پروتئین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر مکمل غذایی اسپیرولینا (Spirulia Platensis) بر آسیب اکسیداتیو بافتی ماهی کپور معمولی Cyprinus carpio Linnaeus, 1785 در مواجهه با سیانید
%A مهرابیان فرد, مهرزاد
%A باغیشنی, حسن
%A شاهسونی, داور
%A حسنی قلی پور کنعانی
%J پژوهش های ماهی شناسی کاربردی
%@ 2423-6349
%D 2017

[Download]