علوم اجتماعی, دوره (15), شماره (1), سال (2018-9) , صفحات (21-50)

عنوان : ( تحلیل و واکاوی عوامل مؤثر بر یادگیری سازمانی؛ فراتحلیلی از تحقیقات موجود )

نویسندگان: علی اکبر مجدی , محمود تیموری , سیداحمد میرمحمدتبار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اهمیت روزافزون یادگیری سازمانی در سازمان¬یادگیرنده، باعث انجام تحقیقات زیادی در سال¬های اخیر درباره عوامل مؤثر بر یادگیری سازمانی شده است. با توجه به افزایش تحقیقاتِ یادگیری سازمانی و شناسایی عوامل متعدد مؤثر بر آن، تحقیق حاضر درصدد بررسی مهمترین عوامل تأثیرگذار بر یادگیری سازمانی در تحقیقات انجام شده در ایران است.روش تحقیق مقالۀ حاضر، فراتحلیل می¬باشد و جامعۀ آماری این تحقیق، همۀ مقالات معتبر علمی هستند که در سال¬های 1384 تا 1394 با موضوعات یادگیری سازمانی منتشر شده¬اند. ازاین¬رو در نهایت 39 تحقیق انتخاب و با نرم¬افزار CMA2 تحلیل شدند. نتایج مرور نظامند دربارۀ متغیرهای اثرگذار بر یادگیری سازمانی در تحقیقات مرور شده، نشان داد که تاکنون 26 متغیر در این حوزه بررسی شده است. همچنین نتایج فراتحلیل نشان می¬دهد که از بین عوامل اثرگذار بر یادگیری سازمانی، هوش سازمانی و سرمایه فکری اثرگذارترین عوامل بودند.براین‌اساس، هوش سازمانی (با اندازۀ اثر 76/0) و سرمایه فکری (با اندازۀ اثر 74/0) بیشترین تأثیر را بر یادگیری سازمانی داشتند.

کلمات کلیدی

, یادگیری سازمانی, سرمایۀ فکری, فرهنگ سازمانی, هوش سازمانی, فراتحلیل.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071965,
author = {مجدی, علی اکبر and تیموری, محمود and میرمحمدتبار, سیداحمد},
title = {تحلیل و واکاوی عوامل مؤثر بر یادگیری سازمانی؛ فراتحلیلی از تحقیقات موجود},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {2018},
volume = {15},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-1383},
pages = {21--50},
numpages = {29},
keywords = {یادگیری سازمانی، سرمایۀ فکری، فرهنگ سازمانی، هوش سازمانی، فراتحلیل.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل و واکاوی عوامل مؤثر بر یادگیری سازمانی؛ فراتحلیلی از تحقیقات موجود
%A مجدی, علی اکبر
%A تیموری, محمود
%A میرمحمدتبار, سیداحمد
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 2018

[Download]