پژوهشهای زراعی ایران, دوره (17), شماره (3), سال (2018-11) , صفحات (373-378)

عنوان : ( بررسی تأثیر سن نشاء و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی عروسک پشت پرده (Physalis alkekengi L.) )

نویسندگان: اشکان عسگری , پرویز رضوانی مقدم , علیرضا کوچکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه با هدف تعیین مناسب‌ترین سن نشاء و تراکم از نظر عملکرد و اجزای عملکرد عروسک پشت پرده در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 95-1394 انجام شد. آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار بود. فاکتورهای آزمایش شامل سه سن نشاء (5، 8 و 11 هفته) و چهار تراکم بوته (5، 7/6، 10 و 20 بوته در متر مربع) بود. نتایج نشان داد بیشترین وزن میوه (92 گرم) در بوته مربوط به تیمار سن نشاء 11 هفته با تراکم 5 بوته بود. بیشترین عملکرد بیولوژیک در تیمارهای سن نشاء 11 و 8 هفته در تراکم 20 بوته به‌میزان 16 تن در هکتار به‌دست آمد. بیشترین عملکرد میوه (1/7 تن) در تیمار سن نشاء 11 هفته با تراکم 10 بوته در متر مربع بالاترین مقدار بود. همچنین بیشترین تعداد میوه با میانگین 109 عدد در سن نشاء 11 هفته با تراکم 5 بوته در متر مربع حاصل شد. ارتفاع بوته در تراکم 20 بوته (61 سانتی‌متر) بیشتر از تراکم‌های دیگر بود و همچنین ارتفاع در سن نشاء 11 و 8 هفته (به‌ترتیب 52 و 54 سانتی‌متر) بیشتر از سن 5 هفته بود. شاخص برداشت در تراکم‌های 5، 7/6 و 10 بوته در سن 11 و 8 هفته بیشترین و در تراکم 20 بوته کمترین مقدار را داشت. به‌طور کلی نشاهای با سن 5 هفته از نظر بیشتر صفات وضعیت مناسبی نداشتند و همچنین تراکم 20 بوته در متر مربع نیز در تمامی صفات به‌جز عملکرد بیولوژیک و ارتفاع بوته مناسب نبودند.

کلمات کلیدی

بررسی تاثیر سن نشا و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی عروسک پشت پرده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071967,
author = {عسگری, اشکان and رضوانی مقدم, پرویز and کوچکی, علیرضا},
title = {بررسی تأثیر سن نشاء و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی عروسک پشت پرده (Physalis alkekengi L.)},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2018},
volume = {17},
number = {3},
month = {November},
issn = {2008-1472},
pages = {373--378},
numpages = {5},
keywords = {بررسی تاثیر سن نشا و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی عروسک پشت پرده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر سن نشاء و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی عروسک پشت پرده (Physalis alkekengi L.)
%A عسگری, اشکان
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A کوچکی, علیرضا
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2018

[Download]