هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران , 2018-10-24

عنوان : ( بررسی کارایی مدل IHACRES در شبیه سازی رواناب ورودی به مخزن سد طرق )

نویسندگان: سهیلا سیفی , سعیدرضا خداشناس , ابوالفضل مساعدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدل های هیدرولوژیکی جهت تخمین رواناب و سیلاب با اهداف متعدد در پروژه¬های منابع آب مورد استفاده قرار می¬گیرند. با توجه به اینکه در حوضه¬های آبریز امکان اندازه¬گیری تمام کمیت¬های مورد نیاز برای شناسایی رفتار حوضه آبریز امکان پذیر نمی¬باشد، انتخاب مدلی که بتواند با استفاده از حداقل اطلاعات ورودی مورد نیاز، ﭘﻴﺶ¬بینی ﺑﺎ دﻗﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ را اراﺋﻪ ﻛﻨﺪ، اﻣﺮی ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ¬رﺳﺪ. لذا در این پژوهش، جهت شبیه¬سازی جریان حوضه آبریز سد طرق واقع در استان خراسان رضوی از مدل بارش-رواناب IHACRES استفاده شده¬است. مدل یاد شده در حوضه آبریز سد طرق کالیبره و مورد ارزیابی قرار گرفت. میزان خطای بین جریان مشاهده¬ای و مدل¬سازی شده بر اساس معیارهای NSE، Relative Bias، RMSE و MAE برآورد گردید. به طور کلی با توجه به انحرافات کم مدل و مقادیر نمایه نش-ساتکلیف (0/36<NSF<0/75) برای هر دو دوره واسنجی و اعتبارسنجی می¬توان نتیجه گرفت که مدل توانایی خوبی در شبیه¬سازی جریان روزانه در حوضه آبریز سد طرق دارد.

کلمات کلیدی

, مدل بارش-رواناب IHACRESجریان روزانه, سد طرق, استان خراسان رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071975,
author = {سیفی, سهیلا and خداشناس, سعیدرضا and مساعدی, ابوالفضل},
title = {بررسی کارایی مدل IHACRES در شبیه سازی رواناب ورودی به مخزن سد طرق},
booktitle = {هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران},
year = {2018},
location = {یزد, ايران},
keywords = {مدل بارش-رواناب IHACRESجریان روزانه، سد طرق، استان خراسان رضوی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی کارایی مدل IHACRES در شبیه سازی رواناب ورودی به مخزن سد طرق
%A سیفی, سهیلا
%A خداشناس, سعیدرضا
%A مساعدی, ابوالفضل
%J هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
%D 2018

[Download]