دومین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات , 2017-11-28

عنوان : ( بررسی اثر تکنواسترس بر تعهد سازمانی ادراک شده در سازمان مهندسی و مشاور طوس آب )

نویسندگان: حسن حصاری , غلامرضا ملک زاده , تهمینه ناطق ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فناوری تأثیر مستقیمی بر ادامه حیات سازمان دارد و در کنار اثرات مثبت، اثرات منفی هم بر سازمان دارد که مهمترین اثر منفی آن استرس مخربی تحت عنوان تکنواسترس است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر تکنواسترس بر تعهد سازمانی ادراک شده و ارائه راهکارهای مناسب در جهت کمک به مدیران سازمان ها برای کنترل و کاهش اثرات مخرب تکنواسترس است. باتوجه به نبودن پژوهشی مشابه در سازمانهای مهندسی و ارتباط نزدیک کارکنان سازمانهای مهندسی با فناوری به بررسی آن در ساختمان مرکزی شرکت مهندسی مشاور طوسآب پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 439 نفر از کارکنان که از بین آنها 839 نفر به صورت تصادفی ساده با استفاده از جدول مورگان بهعنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از این است که ) 8( تکنواسترس بر تعهد سازمانی ادراک شده اثر منفی و معناداری دارد. ) 4( اضافه بارناشی از فناوری بر تعهد سازمانی ادراک شده اثر منفی و معناداری دارد. ) 4( ( حمله ناشی از فناوری بر تعهد سازمانی ادراک شده اثر منفی و معناداری دارد. ) 3( پیچیدگی فناوری بر تعهد سازمانی ادراک شده اثر منفی و معناداری دارد. ) 4( ناامنی ناشی از فناوری بر تعهد سازمانی ادراک شده اثر منفی و معناداری دارد. ) 9( عدم اطمینان فناوری بر تعهد سازمانی ادراک شده اثر منفی و معناداری دارد.

کلمات کلیدی

تعهد سازمانی ؛ نوآوری فردی؛ ابعاد تعهد سازمانی؛ شرکت مهندسی مشاور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071976,
author = {حسن حصاری and ملک زاده, غلامرضا and تهمینه ناطق},
title = {بررسی اثر تکنواسترس بر تعهد سازمانی ادراک شده در سازمان مهندسی و مشاور طوس آب},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات},
year = {2017},
location = {اصفهان نجف آباد, ايران},
keywords = {تعهد سازمانی ؛ نوآوری فردی؛ ابعاد تعهد سازمانی؛ شرکت مهندسی مشاور},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر تکنواسترس بر تعهد سازمانی ادراک شده در سازمان مهندسی و مشاور طوس آب
%A حسن حصاری
%A ملک زاده, غلامرضا
%A تهمینه ناطق
%J دومین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات
%D 2017

[Download]