دومین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات , 2017-11-28

عنوان : ( بررسی اثر نوآوری فردی بر تعهد سازمانی ادراک شده در سازمان مهندسی و مشاور طوس آب )

نویسندگان: حسن حصاری , غلامرضا ملک زاده , تهمینه ناطق ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با ظهور اقتصاد دانش محور، نوآوری نقش حیاتی تری در تحول ساختارهای اقتصادی و اجتماعی پیدا کرده است، به طوری که در بعضی از مقاله ها از اقتصادهای پیشرفته امروزی به عنوان اقتصاد های مبتنی بر نوآوری یاد می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر نوآوری فردی بر تعهد سازمانی ادراک شده و ارائه راهکارهای مناسب در جهت کمک به مدیران سازمان ها برای افزایش اثرات مثبت نوآوری فردی است. باتوجه به نبودن پژوهشی مشابه در سازمانهای مهندسی و نیاز حیاتی سازمانهای مهندسی به نوآوری فردی به بررسی آن در ساختمان مرکزی شرکت مهندسی مشاور طوسآب پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 039 نفر از کارکنان که از بین آنها 839 نفر به صورت تصادفی ساده با استفاده از جدول مورگان به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از این است که ) 8( نوآوری فردی بر تعهد سازمانی اثر مثبت و معناداری دارد. ) 0( نوآوری فردی بر تعهد عاطفی اثر مثبت و معناداری دارد. ) 4( ( نوآوری فردی بر و تعهد مستمر اثر مثبت و معناداری دارد. ) 3( نوآوری فردی بر تعهد هنجاری اثر مثبت و معناداری دارد.

کلمات کلیدی

تعهد سازمانی ؛ نوآوری فردی؛ ابعاد تعهد سازمانی؛ شرکت مهندسی مشاور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071978,
author = {حسن حصاری and ملک زاده, غلامرضا and تهمینه ناطق},
title = {بررسی اثر نوآوری فردی بر تعهد سازمانی ادراک شده در سازمان مهندسی و مشاور طوس آب},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات},
year = {2017},
location = {اصفهان نجف آباد, ايران},
keywords = {تعهد سازمانی ؛ نوآوری فردی؛ ابعاد تعهد سازمانی؛ شرکت مهندسی مشاور},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر نوآوری فردی بر تعهد سازمانی ادراک شده در سازمان مهندسی و مشاور طوس آب
%A حسن حصاری
%A ملک زاده, غلامرضا
%A تهمینه ناطق
%J دومین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات
%D 2017

[Download]