علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (15), شماره (83), سال (2019-1) , صفحات (315-328)

عنوان : ( ارزیابی تاثیر پوشش خوراکی متیل سلولز حاوی اسانس زنیان (Carum copticum L) و عصاره زردچوبه (Curcuma longa L) بر کنترل رشد لیستریا مونوسیتوژنز در گوشت مرغ نگهداری شده در یخچال )

نویسندگان: الهام مریخی اردبیلی , محمد محسن زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

لیستریا مونوسیتوژنز یک باکتری پاتوژن با منشأ غذایی و عامل ایجاد بیماری لیستریوزیس است. این مطالعه با هدف ارزیابی تأثیر پوشش خوراکی متیل سلولز حاوی اسانس زنیان (Carum copticum L.) و عصاره زردچوبه (Curcuma longa L.) بر کنترل رشد لیستریا مونوسیتوژنز در گوشت مرغ نگهداری شده در یخچال انجام گردید. برای این منظور، نمونه های گوشت مرغ با غلظت‌های 3/0، 45/0 و65/0% اسانس زنیان و غلظت های ۲۵/۰ و ۵/0%، عصاره زردچوبه درگروه های مختلف پوشش داده شدند. درگروه کنترل بجای محلول پوشش از آب مقطر استریل استفاده گردید. عمل پوشش دهی به صورت غوطه وری انجام گرفت. سپس کلیه نمونه‌ها در یخچال نگهداری شده و در روزهای صفر، 4 و 8 از بابت لیستریا مونوسیتوژنز مورد شمارش قرار گرفتند. در مطالعه حاضر، حداقل غلظت مهارکنندگی (MIC) اسانس زنیان معادل 064/0% تعیین شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که بین تعداد باکتری لیستریا مونوسیتوژنز شمارش‌شده در نمونه‌های دارای پوشش نسبت به نمونه‌های فاقد پوشش تفاوت معنی‌داری وجود دارد (p<0.001). آنالیز آماری داده ها نشان داد در تمام گروه‌ها میانگین لگاریتم تعداد باکتری از روز ۱ تا 8 روند کاهشی را نشان دادند. درمجموع با توجه به نتایج بدست آمده، می توان نتیجه گیری کرد که از پوشش خوراکی متیل سلولز حاوی اسانس زنیان و عصاره زردچوبه می توان به منظور کنترل رشد لیستریا مونوسیتوژنز در گوشت مرغ استفاده کرد.

کلمات کلیدی

, لیستریا مونوسیتوژنز, عصاره زردچوبه, اسانس زنیان, متیل سلولز, خاصیت مهار کنندگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071979,
author = {مریخی اردبیلی, الهام and محسن زاده, محمد},
title = {ارزیابی تاثیر پوشش خوراکی متیل سلولز حاوی اسانس زنیان (Carum copticum L) و عصاره زردچوبه (Curcuma longa L) بر کنترل رشد لیستریا مونوسیتوژنز در گوشت مرغ نگهداری شده در یخچال},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2019},
volume = {15},
number = {83},
month = {January},
issn = {2008-8787},
pages = {315--328},
numpages = {13},
keywords = {لیستریا مونوسیتوژنز، عصاره زردچوبه، اسانس زنیان، متیل سلولز، خاصیت مهار کنندگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی تاثیر پوشش خوراکی متیل سلولز حاوی اسانس زنیان (Carum copticum L) و عصاره زردچوبه (Curcuma longa L) بر کنترل رشد لیستریا مونوسیتوژنز در گوشت مرغ نگهداری شده در یخچال
%A مریخی اردبیلی, الهام
%A محسن زاده, محمد
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2019

[Download]