پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی, دوره (3), شماره (14), سال (2019-2) , صفحات (16-35)

عنوان : ( شناسایی، الویت بندی ومقایسه عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان شاغل درفرماندهی انتظامی -مورد مطالعه شهرستان مشهد و تایباد- )

نویسندگان: احمد لطیفیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از انجام تحقیق حاضر شناسایی ،الویت بندی و مقایسه عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان شاغل در مرتبه های انتظامی -افسران ارشد ،افسران جزء و درجه داران - شهرستان مشهد و تایباد می باشد.روش تحقیق زمینه یابی ازنوع پیمایشی است. روش گردآوردی داده ها کتابخانه ای و پرسشنامه ای می باشد.جامعه آماری این تحقیق متشکل از کلیه کارکنان شاغل در فرماندهی با وضعیت پایور درشهرستان مشهد و تایبادمی باشد. حجم نمونه آماری با استفاده از فر مول حجم نمونه تعداد338 نفر بر آورد گردید . روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، متناسب با حجم نمونه است. برای جمع آوری اطلاعات میدانی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است . روایی و پایایی پرسشنامه تایید گردید . داده های تحقیق با استفاده از روش تحلیل فرآیند سلسله مراتبی -AHP- که از مدل های تصمیم‌گیری چند شاخصه است ،تحلیل شده اند . وزن نسبی عوامل با استفاده از نر م افزارchoice Expert محاسبه گردید.در این تحقیق عوامل موثر بر انگیزش از دیدگاه هرزبرگ و روش دلفی 26 عامل تعیین شد که این عوامل طبق مدل هرزبرگ به پنج دسته عوامل اصلی -مدیریت سازمان -شرایط محیط کار، امنیت شغلی و نیاز اجتماعی- پاداش های مادی - پاداش های غیر مادی - ویژگی های شغل -تقسیم شدند.نتایج تحقیق نشان داد که مجموع عوامل مورد مطالعه برانگیزش کارکنان در تمام مرتبه های انتظامی تاثیر گذارند ولی ساختار انگیزشی در هر مرتبه انتظامی متفاوت است . درخاتمه برای هر شهرستان ، نظام انگیزشی مناسب پیشنهاد شده است.

کلمات کلیدی

, انگیزش , تحلیل فرآیندهای سلسله مراتبی , فرماندهی ا نتظامی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071987,
author = {لطیفیان, احمد},
title = {شناسایی، الویت بندی ومقایسه عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان شاغل درفرماندهی انتظامی -مورد مطالعه شهرستان مشهد و تایباد-},
journal = {پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی},
year = {2019},
volume = {3},
number = {14},
month = {February},
issn = {2538-3663},
pages = {16--35},
numpages = {19},
keywords = {انگیزش ، تحلیل فرآیندهای سلسله مراتبی ، فرماندهی ا نتظامی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی، الویت بندی ومقایسه عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان شاغل درفرماندهی انتظامی -مورد مطالعه شهرستان مشهد و تایباد-
%A لطیفیان, احمد
%J پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
%@ 2538-3663
%D 2019

[Download]