مهندسی سازه و ساخت, سال (2018-5)

عنوان : ( مطالعه عددی تاثیرات اندرکنش سازه-خاک-سازه بر ضریب بزرگنمایی تغییرمکان و اصلاح آن برای قاب خمشی فولادی ویژه )

نویسندگان: رضا اسمعیل زاده شهری , عباس کرم الدین ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اهمیت ضریب بزرگنمایی تغییرمکان Cd در طراحی سازه¬ها و عدم در نظر گرفتن اثرات اندرکنش سازه-خاک-سازه در پاسخ سازه¬ها، این مقاله اثرات مهم¬ترین پارامترهای تأثیرگذار بر این ضریب، در سامانه سازه-خاک-سازه را بررسی کرده است. پارامترهای کلیدی شامل دوره تناوب سازه اصلی -T1- و مجاور -T2-، فاصله سازه¬ها -d- و نوع خاک هستند. هدف از این پژوهش، اصلاح ضریب Cd در قاب¬های فولادی ویژه تحت اثر اندرکنش سازه-خاک-سازه، بدون مدل کردن سازه مجاور است. برای این منظور 6 سازه 2 تا 15طبقه واقع بر دو نوع خاک رسی به ‌صورت دوتایی در سه فاصله صفر، 10 و 25 متری با استفاده از روش مستقیم به¬ صورت غیرخطی مدل و با استفاده از روش تاریخچه زمانی غیرخطی تحلیل‌شده‌اند. بر اساس نتایج این کار، تکیه¬گاه نرم منجر به ایجاد طبقه نرم به دلیل افزایش شدید دریفت طبقه اول نسبت به حالت تکیه¬گاه ثابت می¬شود که حداقل این نسبت 1/1 و حداکثر آن 61/3 است؛ به‌طوری‌که با افزایش T1 و T2 مقدار این نسبت بیشتر می¬گردد. از طرفی برای سازه¬های اصلی با T1 در محدوده 7/0 تا 5/1 برابر دوره تناوب خاک، دریفت سازه دچار تشدید می¬شود. درنهایت با استفاده از نتایج کار و تحلیل رگرسیون، بر مبنای طیف پاسخ دریفت سازه¬ها روابطی جهت اصلاح ضریب Cd ارائه شده است. بر اساس رابطه به¬دست¬آمده، برای طراحی سازه بایستی مقادیر دریفت به¬خصوص دریفت طبقه اول افزایش یابد.

کلمات کلیدی

, اندرکنش سازه-خاک-سازه, اندرکنش خاک-سازه, ضریب بزرگنمایی تغییرمکان, دریفت سازه, طبقه نرم.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071991,
author = {اسمعیل زاده شهری, رضا and کرم الدین, عباس},
title = {مطالعه عددی تاثیرات اندرکنش سازه-خاک-سازه بر ضریب بزرگنمایی تغییرمکان و اصلاح آن برای قاب خمشی فولادی ویژه},
journal = {مهندسی سازه و ساخت},
year = {2018},
month = {May},
issn = {2476-3977},
keywords = {اندرکنش سازه-خاک-سازه، اندرکنش خاک-سازه، ضریب بزرگنمایی تغییرمکان، دریفت سازه، طبقه نرم.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه عددی تاثیرات اندرکنش سازه-خاک-سازه بر ضریب بزرگنمایی تغییرمکان و اصلاح آن برای قاب خمشی فولادی ویژه
%A اسمعیل زاده شهری, رضا
%A کرم الدین, عباس
%J مهندسی سازه و ساخت
%@ 2476-3977
%D 2018

[Download]