بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (10), شماره (3), سال (2018-12) , صفحات (621-634)

عنوان : ( تأثیر کودهای آلی، شیمیایی و تلقیح میکوریزایی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی شوید (Anethum graveolens L.) )

نویسندگان: سیده سعیده زنده باد , پرویز رضوانی مقدم , رضا قربانی , رضا خراسانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به­منظور بررسی تأثیر کودهای آلی، شیمیایی و تلقیح میکوریزایی بر شاخص­های رشدی، عملکرد کمی و کیفی چین‌های مختلف گیاه دارویی شوید (Anethum graveolens L.)، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 92-1391 به اجرا درآمد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی اجرا شد. در این مطالعه 12 تیمار که شامل فاکتوریل کود آلی و شیمیایی در چهار سطح (کود دامی، ورمی­کمپوست، کود شیمیایی اوره و شاهد) و تلقیح میکوریزایی در سه سطح (Glomus mosseae و Glomus intraradices و عدم تلقیح) در نظر گرفته شدند. بر اساس نتایج به­دست آمده، بیشترین و کمترین عملکرد بخش سبزینه­ای به­ترتیب در چین دوم و چین سوم معادل 4259 و 2043 کیلوگرم در هکتار مشاهده شد. همچنین نتایج مقایسه میانگین‌ها نشان داد که شاخص سطح برگ، عملکرد بخش سبزینه­ای، عملکرد ماده خشک، درصد و عملکرد اسانس، بین تیمارهای میکوریزایی با تیمار شاهد تفاوت معنی­داری داشت. با این وجود بین تیمارهای تلقیح با G. mosseae وG. intraradices تفاوت معنی­داری (در سطح پنج درصد) در صفات ذکر شده مشاهده نشد. عملکرد بخش سبزینه­ای، عملکرد ماده خشک و عملکرد اسانس گیاه دارویی شوید در کودهای آلی (ورمی­کمپوست و دامی) به­طور معنی­داری بیش از تیمار کود شیمیایی بود. با توجه به نتایج به­دست آمده به­نظر می­رسد استفاده از انواع کودهای آلی در مقایسه با شیمیایی، نقش بیشتری در بهبود عملکرد کمی و کیفی گیاه شوید داشته باشد.

کلمات کلیدی

, چین, عملکرد اسانس, ورمی¬کمپوست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071993,
author = {زنده باد, سیده سعیده and رضوانی مقدم, پرویز and قربانی, رضا and خراسانی, رضا},
title = {تأثیر کودهای آلی، شیمیایی و تلقیح میکوریزایی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی شوید (Anethum graveolens L.)},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2018},
volume = {10},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-7713},
pages = {621--634},
numpages = {13},
keywords = {چین; عملکرد اسانس; ورمی¬کمپوست},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر کودهای آلی، شیمیایی و تلقیح میکوریزایی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی شوید (Anethum graveolens L.)
%A زنده باد, سیده سعیده
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A قربانی, رضا
%A خراسانی, رضا
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2018

[Download]