هشتمین کنگره علوم دامی ایران , 2018-08-28

عنوان : ( ترسیم نقشه منطقه ای THI و تاثیر تنش گرمایی بر شاخص های کمّی پرورش گوساله ها در استان گلستان )

نویسندگان: میترا مزینانی , مهدی عدالتی نسب , عباسعلی ناصریان , , , حامد علی مهدوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، مطالعه تاثیر تنش گرمایی بر فاکتورهای کمّی پرورش گوسالهها در شمال شرق ایران بود. اطلاعات دو سال متوالی96-95 ( در واحد گاوداری مزرعه نمونه که دارای 600 راس گاو مولد میباشد، واقع در شهرستان گرگان مورد استفاده قرار گرفت. برای (تشکیل شاخص دما-رطوبت، اطلاعات مربوط به دما و رطوبت شامل دمای حداکثر، حداقل و میانگین روزانه و رطوبت حداقل و حداکثر روزانه از نزدیکترین ایستگاه هواشناسی کشور به گله مورد نظر اخذ گردید. اطلاعات آماری مربوط به گوسالهها از طریق دفاتر ثبت از لحاظ همبستگی و اثرات متقابل مورد تجزیه و spss مشخصات روزانه و نرمافزارهای مدیریتی جمع آوری و سپس به وسیله نرم افزار شاخص رطوبتی-حرارتی( کمتر از ( THI ، تحلیل قرار گرفت. بر اساس نتایج، در اغلب روزهای ماه فروردین، آبان، آذر، دی، بهمن و اسفند اغلب THI ، 69 بود که این مقدار، ناحیه آسایش حیوان محسوب میشود و استرسی به دام وارد نمیشود. در ماه اردیبهشت، خرداد و مهر89 بود - بین 78 THI 78 بود. این بدان معنی است که تنش وارد شده در سطح متوسط است. در ماههای تیر، مرداد، شهریور - روزها بین 69 که در این دما و رطوبت، تنش وارد شده از لحاظ طبقه بندیهای موجود در سطح شدید است. بیشترین میزان تولد به ترتیب در فصول پاییز، تابستان، زمستان و بهار بود. در بین کل 838 مورد زایمان 93 درصد راحتزا و 7% از موارد زایمان همراه با سختزایی بودند. جنسیت همبستگی منفی داشت اما همبستگی بدست THI ، گوساله در 53.8 درصد از زایمانها نر و در 46.2 درصد زایمانها، ماده بود.

کلمات کلیدی

, شاخص حرارتی-رطوبتی, وزن تولد, عملکرد گوسالهها, سن از شیرگیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1072007,
author = {مزینانی, میترا and عدالتی نسب, مهدی and ناصریان, عباسعلی and and and حامد علی مهدوی},
title = {ترسیم نقشه منطقه ای THI و تاثیر تنش گرمایی بر شاخص های کمّی پرورش گوساله ها در استان گلستان},
booktitle = {هشتمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2018},
location = {ايران},
keywords = {شاخص حرارتی-رطوبتی، وزن تولد، عملکرد گوسالهها، سن از شیرگیری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ترسیم نقشه منطقه ای THI و تاثیر تنش گرمایی بر شاخص های کمّی پرورش گوساله ها در استان گلستان
%A مزینانی, میترا
%A عدالتی نسب, مهدی
%A ناصریان, عباسعلی
%A
%A
%A حامد علی مهدوی
%J هشتمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2018

[Download]