هشتمین کنگره علوم دامی ایران , 2018-08-28

عنوان : ( مطالعه تاثیر شاخص رطوبتی- حرارتی THI بر عملکرد گوساله ها در استان گلستان )

نویسندگان: میترا مزینانی , مهدی عدالتی نسب , عباسعلی ناصریان , عباس خلیلی , , سارا رجب زاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی تاثیرات شاخص رطوبتی- حرارتی بر برخی از فاکتورهای مربوط به پرورش گوسالهها، از جمله تعداد تولد در فصول مختلف، وزن تولد، وزن از شیرگیری و سن از شیرگیری است. این مطالعه بر اساس اطلاعات سالهای 95 و 96 در گاوداری برای تجزیه و تحلیل اثرات ماهانه دما THI ، مزرعه نمونه ) 600 راس گاو مولد(، واقع در شهرستان گرگان انجام گرفت. در این مطالعه و رطوبت با دریافت دادههای هواشناسی روزانه که از ایستگاه تحقیقات هواشناسی شمال شرق ایران گرفته شد، مورد استفاده قرار در طول سال و در ماههای مختلف با استفاده از شاخص یوسف محاسبه شد و میانگین ماهانه و سالانه آن بدست THI گرفت. مقادیر فصول مختلف محاسبه شد که در بهار، THI مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میانگین SPSS آمد. سپس این دادهها با نرم افزار50.09 بود. که در فصل تابستان خارج از دامنه ایده آل )< 69 ( است. نتایج ،59.25 ،79.94 ، تابستان، پاییز و زمستان به ترتیب 62.75با THI با ماه تولد و فصل تولد همبستگی منفی و با سن و وزن از شیرگیری همبستگی مثبت دارد. اثرات متقابل THI نشان داد بر این موارد میتواند تاثیر بگذارد. THI فاکتورهای وزن تولد، وزن از شیرگیری، وزن تولد و وضعیت زایمان معنی دار شد.

کلمات کلیدی

, شاخص حرارت رطوبت, وزن تولد, سن از شیرگیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1072008,
author = {مزینانی, میترا and عدالتی نسب, مهدی and ناصریان, عباسعلی and عباس خلیلی and and رجب زاد, سارا},
title = {مطالعه تاثیر شاخص رطوبتی- حرارتی THI بر عملکرد گوساله ها در استان گلستان},
booktitle = {هشتمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2018},
location = {سنندج, ايران},
keywords = {شاخص حرارت رطوبت، وزن تولد، سن از شیرگیری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه تاثیر شاخص رطوبتی- حرارتی THI بر عملکرد گوساله ها در استان گلستان
%A مزینانی, میترا
%A عدالتی نسب, مهدی
%A ناصریان, عباسعلی
%A عباس خلیلی
%A
%A رجب زاد, سارا
%J هشتمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2018

[Download]