هشتمین کنگره علوم دامی ایران , 2018-08-28

عنوان : ( بررسی خصوصیات تجزیه پذیری شکمبه ای و روده ای، ساختار گرانول های نشاسته و میزان آسیب دیدگی آن در ذرت ایرانی سینگل کراس 702 و ارقام مختلف ذرت وارداتی )

نویسندگان: عطیه رحیمی , عباسعلی ناصریان , , عبدالمنصور طهماسبی , حسام دهقانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آسیب دیدگی آن در ذرت ایرانی )رقم سینگل کراس 702 ( و ارقام مختلف ذرت تجاری اکراین، روس و برزیل است که عمده ذرت دانهای دامی استفاده شده طی سالهای اخیر را تشکیل می دهند. تجزیه پذیری شکمبه ای و روده ای ماده خشک، پروتئین و نشاسته با استفاده از دو گاو نر مجهز به فیستولای شکمبه و کانولای رودهای تعیین گردید. میزان آسیب دیدگی نشاسته با استفاده از دستگاه اس دی ماتیک و ساختار گرانولهای نشاسته با میکروسکوپ الکترونی تعیین شدند. دادههای آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی مورد تجزیه تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد که ذرت سینگل کراس ذرت روسی نسبت به ذرت اکراین و برزیل میزان تجزیه پذیری شکمبه ای ماده خشک و نشاسته بالاتری داشت نشان داد که اندازه آسیب دیدگی نشاسته ذرت ایرانی و روسی در مقایسه با ذرت اکراین و برزیل بالاتر بود. همچنین تصاویر گرانولهای نشاسته در ذرت ایرانی سینگل کراس 702 نسبت به سایر ذرتها کوچکتر است. ذرت اکراین شبکه ماتریکس پروتئینی منسجم و منظمی داشت و ذرت برزیل دارای گرانولهای نشاسته غیر یکنواخت بود. به طور کلی ذرت سینگل کراس 702 و روسی خصوصیاتی شبیه به هم داشته و هر دو آنها تجزیه پذیری نشاسته بیشتری در شکمبه داشتند.

کلمات کلیدی

, ذرت ایرانی, ذرت وارداتی, تجزیه پذیری نشاسته, آسیب دیدگی نشاسته, ساختار گرانولهای نشاسته.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1072015,
author = {رحیمی, عطیه and ناصریان, عباسعلی and and طهماسبی, عبدالمنصور and دهقانی, حسام},
title = {بررسی خصوصیات تجزیه پذیری شکمبه ای و روده ای، ساختار گرانول های نشاسته و میزان آسیب دیدگی آن در ذرت ایرانی سینگل کراس 702 و ارقام مختلف ذرت وارداتی},
booktitle = {هشتمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2018},
location = {سنندج, ايران},
keywords = {ذرت ایرانی، ذرت وارداتی، تجزیه پذیری نشاسته، آسیب دیدگی نشاسته، ساختار گرانولهای نشاسته.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خصوصیات تجزیه پذیری شکمبه ای و روده ای، ساختار گرانول های نشاسته و میزان آسیب دیدگی آن در ذرت ایرانی سینگل کراس 702 و ارقام مختلف ذرت وارداتی
%A رحیمی, عطیه
%A ناصریان, عباسعلی
%A
%A طهماسبی, عبدالمنصور
%A دهقانی, حسام
%J هشتمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2018

[Download]