بیوتکنولوژی کشاورزی, دوره (10), شماره (3), سال (2019-1) , صفحات (124-131)

عنوان : ( شناسایی و تعیین ویژگیهای مولکولی فیتوپلاسمای همراه زردی و ریز برگی هلو در استانهای خراسان رضوی و شمالی )

نویسندگان: سعید طریقی , مجتبی دهقان نیری , عباداله عبادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بازدیدهای تابستان 1396 از باغات درختان میوه در استانهای خراسان رضوی و شمالی، علائم زردی و ریز برگی در درختان هلو در سطح باغات دیده شد. نمونههای دارای علائ فوق از باغات جمعآوری و بمرای شناسایی عامل بیماری به آزمایشگاه منتقل شدند. عامل بیماری به وسیله پیوند به نهالهای سال هلو انتقال یافت و در گیاه مایهزنی شده با پیوند، علائ زردی و ریز برگی مشاهده شد. ردیابی عامل بیماری توسط آزممون همای دور دوم( صمورت گرفمت. ( R16F2n/R16R دور اول( و 2 ( P1/P بما جتمت آغازگرهمای 7 PCR دو مرحلهای دو مرحلهای توالییابی شدند. مقایسه توالیهمای بمه دسمت PCR قطعههای حدود 1250 جتت بازی حاصل از و بررسمی چندشمکلی ومولی قطعمات برشمی BLAST توسط نرم افمزار NCBI آمده با توالیهای موجود در مجازی ناحیه تکثیر شده، نشان داد که فیتوپلاسمای همراه با زردی هلو در استانهای خراسان رضوی و شممالی Pigeon pea ( مربوط به گروه جاروک نخود کبوتر Candidatus Phytoplasma phoenicium شباهت بالایی با 16 آر ان ای ریبوزومی دارند. این اولین گزارش از بیماری زردی و ریز برگی هلمو و SrIX یا )witches broom تعیین ویژگیهای فیتوپلاسمای همراه با آن در این مناوق میباشد.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: فیتوپلاسما, آنالیز مولکولی, گروه 16SrIX
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072028,
author = {طریقی, سعید and دهقان نیری, مجتبی and عبادی, عباداله},
title = {شناسایی و تعیین ویژگیهای مولکولی فیتوپلاسمای همراه زردی و ریز برگی هلو در استانهای خراسان رضوی و شمالی},
journal = {بیوتکنولوژی کشاورزی},
year = {2019},
volume = {10},
number = {3},
month = {January},
issn = {2228-6705},
pages = {124--131},
numpages = {7},
keywords = {کلمات کلیدی: فیتوپلاسما، آنالیز مولکولی، گروه 16SrIX},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی و تعیین ویژگیهای مولکولی فیتوپلاسمای همراه زردی و ریز برگی هلو در استانهای خراسان رضوی و شمالی
%A طریقی, سعید
%A دهقان نیری, مجتبی
%A عبادی, عباداله
%J بیوتکنولوژی کشاورزی
%@ 2228-6705
%D 2019

[Download]