چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها , 2018-09-12

عنوان : ( شناسایی و تحلیل ریسک حوادث ناخواسته درفرآیند پاکسازی لوله تراشه بیماران وابسته به ونتیلاتور با استفاده از روش Bow-Tie )

نویسندگان: یاسمن خرقانی , سیدمحمود حسینی , احمد باقری مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش ارائه روشی جهت ارزیابی ریسک فرآیند ساکشن لوله هوایی بر مبنای مدل ارزیابی ریسک Bow-Tie است. فرآیند ساکشن لوله هوایی فرآیندی ضروری جهت پاکسازی لوله هوایی در بیماران وابسته به دستگاه تنفس مصنوعی میباشد. در پژوهش حاضر، پس از شناسایی عوامل موثر بر اجرای صحیح فرآیند ساکشن لوله هوایی، احتمال وقوع هریک از عوامل مورد بررسی قرار گرفته است. جهت برآورد نرخ وقوع هریک از عوامل، دادههای لازم با مراجعه به بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان امام رضا )ع( مشهد به مدت 54 روز به کمک پرسشنامه تدوین شده براساس استاندارد اجرای فرآیند، جمعآوری شد. براساس دادههای جمعآوری شده نرخ وقوع هریک از عوامل به کمک تابع نمایی محاسبه شده است و در پایان تهدیدهای با احتمال وقوع بالا شناسایی شده و میزان اثر آن بر احتمال وقوع واقعه راس مشخص گردیده است.

کلمات کلیدی

, آنالیز ریسک, شناسایی ریسک, بخش مراقبتهای ویژه, Bow-Tie
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1072042,
author = {خرقانی, یاسمن and حسینی, سیدمحمود and احمد باقری مقدم},
title = {شناسایی و تحلیل ریسک حوادث ناخواسته درفرآیند پاکسازی لوله تراشه بیماران وابسته به ونتیلاتور با استفاده از روش Bow-Tie},
booktitle = {چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها},
year = {2018},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {آنالیز ریسک، شناسایی ریسک، بخش مراقبتهای ویژه، Bow-Tie},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی و تحلیل ریسک حوادث ناخواسته درفرآیند پاکسازی لوله تراشه بیماران وابسته به ونتیلاتور با استفاده از روش Bow-Tie
%A خرقانی, یاسمن
%A حسینی, سیدمحمود
%A احمد باقری مقدم
%J چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها
%D 2018

[Download]