پژوهش های سلولی و ملکولی, دوره (32), شماره (4), سال (2019-11) , صفحات (516-526)

عنوان : ( تغییرات فنوتیپی ایجاد شده توسط جهش خودبخودی و ترانسپوزونی در باکتری سودو موناس تولاسی (Pseudomonas tolaasii) )

نویسندگان: مینا مرادیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از میان انواع قارچ های خوراکی، قارچ تکمه ای سفید ، بیشترین سطح زیر کشت را در اغلب نقاط جهان دارد. عامل مهم ایجاد بیماری لکه قهوه ای قارچ خوراکی می باشد (Pseudomonas tolaasii) 8 باکتری سودوموناس تولاسی 9 که بازارپسندی این محصول را به شدت کاهش می دهد. با توجه به اینکه به واسطه اعمال جهش چهارچوب خوانش ژنوم 10 تغییر کرده و فاکتورهای مؤثر در شدت بیماریزایی مانند قبل تولید نمی شوند، هدف این پژوهش، بررسی بیشتر نقش 11 این فاکتورها بعد از انجام جهش و مقایسه خصوصیات فنوتیپی و ژنوتیپی جهش یافته ها با سویه وحشی بود. در تحقیق 12 حاضر، یک جدایه با توان بیماریزایی بیشتر انتخاب و از دو فرآیند جهش خودبخودی و جهش به وسیله قطعه ترانسپوزون جهت اعمال تغییر ژنتیکی استفاده شد. از میان فاکتورهای مؤثر در شدت بیماریزایی این باکتری، اثر ،(mini Tn5) 13 14 جهش ها بر تولید پایووردین، تولاسین، ایجاد خط سفید و میزان تحرک جدایه ها بررسی گردید. بر اساس داده های به 15 دست آمده، مشخص گردید که میان تولید پایووردین، تولاسین و تشکیل خط سفید با بیماریزایی باکتری رابطه مستقیمی 16 وجود دارد، در حالیکه ارتباط معنی داری میان تحرک در جهش یافته ها با بیماریزایی آنها یافت نشد. مطالعات بیشتر 17 جهت شناسایی ژن های دخیل در این فرآیند ها، در حال انجام است.

کلمات کلیدی

, پایووردین, تحرک, تولاسین, جهش, خط سفید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072054,
author = {مرادیان, مینا},
title = {تغییرات فنوتیپی ایجاد شده توسط جهش خودبخودی و ترانسپوزونی در باکتری سودو موناس تولاسی (Pseudomonas tolaasii)},
journal = {پژوهش های سلولی و ملکولی},
year = {2019},
volume = {32},
number = {4},
month = {November},
issn = {2383-2738},
pages = {516--526},
numpages = {10},
keywords = {پایووردین، تحرک، تولاسین، جهش، خط سفید},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تغییرات فنوتیپی ایجاد شده توسط جهش خودبخودی و ترانسپوزونی در باکتری سودو موناس تولاسی (Pseudomonas tolaasii)
%A مرادیان, مینا
%J پژوهش های سلولی و ملکولی
%@ 2383-2738
%D 2019

[Download]