سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی , 2018-07-11

عنوان : ( بررسی تولید دو آنزیم پکتیناز و سلولاز در گونه های آلترناریای عامل لکه موجی گوجه فرنگی در استان خراسان رضوی )

نویسندگان: یونس رمضانی , پریسا طاهری , مجتبی ممرآبادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

لیکوپن کاروتنوئید قرمز رنگی است که به طور عمده در میوههای گوجهفرنگی یافت می شود و میتواند بیماریهای مزمن مانند سرطانها و بیماریهای قلبی عروقی را کاهش دهد که ممکن است بر اثر بیماری لکهموجی گوجهفرنگی، تولید این کاراتنوئید به مقدار کافی تولید نگردد. شناسایی فاکتورهای بیماریزای این بیماری و مهار آنها میتواند موجب کاهش سموم مورد استفاده، کاهش مضرات ناشی از آنها و تولید میوههای ارگانیک با کیفیت بالا و افزایش لیکوپن در آنها گردد. به منظور بررسی کیفی و کمی تولید آنزیمهای دخیل در بیماریزایی گونههای آلترناریای عامل بیماری لکهموجی گوجهفرنگی، از گونههای Alternaria alternata و A. tenuissima با بیشترین میزان بیماریزایی، گونههای A. infectoria و A. mimicula با کمترین میزان بیماریزایی و از گونههای A. arborescens و A. interrupta با میزان بیماریزایی متوسط استفاده شد. در بررسی کیفی تولید آنزیمهای تخریب کنندهی دیوارهی سلولی مشاهده شد که تمامی گونه- های مورد آزمایش، قادر به تولید و ترشح آنزیمهای پکتیناز و سلولاز بودند. میزان تولید این دو آنزیم با شدت بیماریزایی رابطه مستقیم داشت به طوری که جدایههای با شدت بیماریزایی بالا و پایین، به ترتیب میزان بالا و پایینی از این دو آنزیم را تولید کردند. در بررسی کمی تولید دو آنزیم پکتیناز و سلولاز مشاهده شد که حداکثر تولید این دو آنزیم به ترتیب 168 و 72 ساعت پس از انکوباسیون بود و میزان آنزیم پس از این مدت در محیط کشت کاهش یافت.

کلمات کلیدی

, آلترناریا, آنزیمهای مخرب دیوارهی سلولی, بیماریزایی, Solanum lycopersicum
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1072060,
author = {رمضانی, یونس and طاهری, پریسا and ممرآبادی, مجتبی},
title = {بررسی تولید دو آنزیم پکتیناز و سلولاز در گونه های آلترناریای عامل لکه موجی گوجه فرنگی در استان خراسان رضوی},
booktitle = {سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی},
year = {2018},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {آلترناریا، آنزیمهای مخرب دیوارهی سلولی، بیماریزایی،Solanum lycopersicum},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تولید دو آنزیم پکتیناز و سلولاز در گونه های آلترناریای عامل لکه موجی گوجه فرنگی در استان خراسان رضوی
%A رمضانی, یونس
%A طاهری, پریسا
%A ممرآبادی, مجتبی
%J سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
%D 2018

[Download]