پدافند الکترونیکی و سایبری, دوره (6), شماره (3), سال (2018-12) , صفحات (45-57)

عنوان : ( مدل‌سازی و حل مسئله چیدمان پایگاه های آتش )

نویسندگان: محبوبه پیمان کار , محمد رنجبر , احمد ایزدی پور , سعید بلوچیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده از مدلهای ریاضی و بهینه سازی در مسائل نظامی اثر قابل توجهی در مسائل تصمیم گیری استراتژیک نظیر تعیین مکان پایگاه های آتش خودی از قبیل پایگاه‌های سلاح‌های سخت و نرم دارد. در این مقاله، یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح خطی برای مسئله چیدمان پایگاه های آتش با هدف بیشینه سازی متوسط میزان دسترسی به اهداف و میزان محافظت از مناطق استراتژیک ارائه می شود. همچنین دو الگوریتم فرا ابتکاری مبتنی بر الگوریتم ژنتیک و الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات برای حل این مسئله طراحی شده است. نتایج محاسباتی به دست آمده از این روش ها با جواب دقیق حاصل از مدل‌سازی مقایسه شده و مشخص می شود، الگوریتم ژنتیک و الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات در صورت محدودیت زمانی تا 60 ثانیه با میانگین به ترتیب 0.16درصد و 0.07 درصد انحراف از جواب بهینه، دارای کارایی مناسبی هستند.

کلمات کلیدی

, سیستم مدیریت نبرد, پایگاه های آتش, مکان یابی, الگوریتم ژنتیک, الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072061,
author = {پیمان کار, محبوبه and رنجبر, محمد and احمد ایزدی پور and سعید بلوچیان},
title = {مدل‌سازی و حل مسئله چیدمان پایگاه های آتش},
journal = {پدافند الکترونیکی و سایبری},
year = {2018},
volume = {6},
number = {3},
month = {December},
issn = {2322-4347},
pages = {45--57},
numpages = {12},
keywords = {سیستم مدیریت نبرد، پایگاه های آتش، مکان یابی، الگوریتم ژنتیک، الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدل‌سازی و حل مسئله چیدمان پایگاه های آتش
%A پیمان کار, محبوبه
%A رنجبر, محمد
%A احمد ایزدی پور
%A سعید بلوچیان
%J پدافند الکترونیکی و سایبری
%@ 2322-4347
%D 2018

[Download]