اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی , 2018-11-14

عنوان : ( تاثیر خاکپوش‌های مختلف بر محتوای آب خاک و شاخص رشد مریم‌گلی سهندی (Salvia sahandica) )

نویسندگان: مهدیه جنتی عطائی , فاطمه کاظمی , سیدحسین نعمتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برخی گونه‌های جنس سلوی ماهیت زینتی و برخی دارویی دارند. گونه‌ مریم‌گلی سهندی (Salvia sahandica) جزء گیاهان دارویی و اهلی نشده جنس سلوی بوده که قابلیت زینتی شدن و کاربردش در فضای سبز شهری نیز وجود دارد. در پژوهش حاضر میزان نگه داشت آب خاک و صفت شاخص رشد (اندکس) این گونه در شرایط اعمال کم‌آبیاری تنظیم‌شونده (75 درصد ظرفیت زراعی) با کاربرد چهار نوع خاکپوش چیپس چوب، خاک اره، سنگریزه سفید و پوکه معدنی با هدف استفاده در فضاهای سبز کم‌آب طلب مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش حاضر، در قالب طرح آزمایشی بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار در باغ آزمایشی دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد صورت پذیرفت. مقایسه میانگین‌های میزان رطوبت و شاخص رشد (اندکس) تفاوت معنی‌داری بین تیمارهای دارای خاکپوش و شاهد (بدون خاکپوش) را نشان دادند؛ در حالی که بین تیمارهای دارای خاکپوش، تفاوت معنی‌داری نشان ندادند. طبق نتایج پژوهش، میزان رطوبت حفظ شده در خاک به علت وجود خاکپوش روی سطح خاک بوده که منجر به رشد بیشتر سلوی‌های تحت تیمار خاکپوش نیز شده‌اند.

کلمات کلیدی

, محتوای آب خاک, خاکپوش, شاخص رشد, مریم‌گلی سهندی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1072079,
author = {جنتی عطائی, مهدیه and کاظمی, فاطمه and نعمتی, سیدحسین},
title = {تاثیر خاکپوش‌های مختلف بر محتوای آب خاک و شاخص رشد مریم‌گلی سهندی (Salvia sahandica)},
booktitle = {اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی},
year = {2018},
location = {اردبیل, ايران},
keywords = {محتوای آب خاک، خاکپوش، شاخص رشد، مریم‌گلی سهندی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر خاکپوش‌های مختلف بر محتوای آب خاک و شاخص رشد مریم‌گلی سهندی (Salvia sahandica)
%A جنتی عطائی, مهدیه
%A کاظمی, فاطمه
%A نعمتی, سیدحسین
%J اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی
%D 2018

[Download]