علوم اجتماعی, دوره (15), شماره (1), سال (2018-9) , صفحات (1-20)

عنوان : ( سبک های تربیتی والدین و انگیزه نیاز به موفقیت )

نویسندگان: حسین میرزائی , مجتبی میرزایی , الهام مظلومی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مفهوم توسعه دربردارندۀ پیشرفت و ترقّی جامعه در تمامی ابعاد زندگی است. توسعه زمانی محقّق می¬شود که کلیه تلاش¬ها برای انسان و تعالی او صورت پذیرد. در روند توسعه بر عوامل گوناگونی تأکید می¬شود؛ از جمله «انگیزۀ موفقیّت» افراد است که این متغیّر نیز تحت تأثیر عوامل دیگری شکل می¬گیرد. روش: این مقاله بر اساس نظریۀ مک¬کله¬لند پس از تعیین میزان انگیزۀ¬ موفقیّت در بین دانشجویان به بررسی برخی عوامل مرتبط و مؤثر بر این انگیزه می¬پردازد. جامعۀ آماریِ پژوهش، کلیۀ دانشجویانِ دختر دانشگاه تبریز است که¬ 166 نفر به صورت طبقه¬ای، تصادفی انتخاب شدند و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار تحقیق پرسش‌نامه استاندارد و همچنین محقّق‌‌ساخته است. نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که رابطۀ مثبت و معنی¬داری (23/0) بین شیوۀ تربیتی دموکراتیک والدین و انگیزۀ¬ پیشرفت دانشجویان وجود دارد. همچنین رابطۀ بین متغیّر علاقه به رشتۀ تحصیلی و میزان انگیزۀ پیشرفت مثبت و معنی¬دار (34/0) بوده است. از طرفی رابطۀ بین سطح تحصیلات دانشجو با انگیزۀ پیشرفت رابطۀ معکوس و معنی¬داری (42/0) دارد. نتایج مربوط به تحلیل رگرسیون نیز بیانگر آن بوده که انگیزۀ پیشرفت بیشتر از همه از بُعد شیوۀ تربیتی دموکراتیک متأثر است.

کلمات کلیدی

, توسعه, مک کله لند, انگیزه موفقیت, شیوه تربیتی والدین, دانشجویان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072086,
author = {میرزائی, حسین and میرزایی, مجتبی and الهام مظلومی},
title = {سبک های تربیتی والدین و انگیزه نیاز به موفقیت},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {2018},
volume = {15},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-1383},
pages = {1--20},
numpages = {19},
keywords = {توسعه، مک کله لند، انگیزه موفقیت، شیوه تربیتی والدین، دانشجویان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سبک های تربیتی والدین و انگیزه نیاز به موفقیت
%A میرزائی, حسین
%A میرزایی, مجتبی
%A الهام مظلومی
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 2018

[Download]