اولین کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت , 2017-05-25

عنوان : ( اثربخشی شناخت درمانی مبتنی برذهن اگاهی بر کاهش استرس و اضطراب بیماران سیگاری مبتلا به کانسر حنجره )

نویسندگان: فاطمه غیور , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ذهن اگاهی ،هشیاری غیر قضاوتی عاری از سوگیری ،غیر قابل توصیف و مبتنی بر زمان حال نسبت به تجربه ای است که در یک لحظه خاص در محدوده توجه یک فرد قرار دارد .هدف از این پژوهش ،بررسی اثر بخشی شناخت درمانی ذهن اگاهی بر کاهش اضطراب و افسردگی افراد مبتلا به کانسر حنجره است. بدین منظور طی یک پژوهش شبه ازمایشی از نوع طرح پیش ازمون - پس ازمون با گروه گواه ،گمارش تصادفی و ازمون پیش و پس ،30 بیمار مبتلا به کانسر حنجره در بیمارستان امام رضا مشهد تصادفی در دو گروه ازمایش و کنترل کاربندی شدند .گروهها در ابتدا با استفاده از پرسشنامه افسردگی و اضطراب بک ارزیابی شدند .سپس شیوه ذهن اگاهی در 8 جلسه2ساعته به گروه ازمایش اموخته شد وگروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد .بعد از درمان مجددمیزان اضطراب و افسردگی شرکت کنندگان ارزیابی شد .نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره نشان دهنده معنا دار بین نتایج پیش ازمون وپس ازمون گروه ازمایش بود .بدین ترتیب می توان اذعان داشت که اموزش ذهن اگاهی در کاهش اضطراب و افسردگی بیماران کانسر حنجره مؤثر است .

کلمات کلیدی

, ذهن اگاهی, اضطراب, افسردگی, سیگار , کانسر حنجره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1072097,
author = {فاطمه غیور and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا},
title = {اثربخشی شناخت درمانی مبتنی برذهن اگاهی بر کاهش استرس و اضطراب بیماران سیگاری مبتلا به کانسر حنجره},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ذهن اگاهی،اضطراب،افسردگی،سیگار ،کانسر حنجره},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثربخشی شناخت درمانی مبتنی برذهن اگاهی بر کاهش استرس و اضطراب بیماران سیگاری مبتلا به کانسر حنجره
%A فاطمه غیور
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%J اولین کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت
%D 2017

[Download]