پژوهش ها و سیاست های اقتصادی, دوره (۲۶), شماره (87), سال (2018-12) , صفحات (249-308)

عنوان : ( بررسی سیاست های حمایت از بیکاران در ایران با استفاده از روش های دلفی فازی و تحلیل سلسله مراتبی فازی )

نویسندگان: آزاده داودی , محمود هوشمند , سید سعید ملک الساداتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیاست های حمایت از بیکاران از جمله سیاست های مهم بازار کار و نظام تامین اجتماعی قلمداد می شود. از آنجایی که این سیاست ها ابعاد گوناگون دارد ، نیازمند بهره گیری از خرد جمعی صاحبنظران و خبرگان است. همچنین با توجه به آنکه خبرگان با توجه به ذهنیت خود برداشت های متفاوتی از سیاست ها و میزان تاثیرگذاری آنها دارند، در این مقاله از روش دلفی برای تصمیم گیری گروهی و از نظریه فازی برای مدل سازی متغیرهای زبانی در نظرات متخصصان استفاده شده است و بر اساس آن طی سه مرحله دلفی فازی، مهمترین چالش ها و رویکردهای مناسب در خصوص سیاست های حمایت از بیکاران احصا گردیده و مطابق روش تحلیل سلسله مراتبی اولویت بندی شده است. طبق نظر خبرگان مهمترین سیاست های اولویت دار در زمینه شرایط احراز و پوشش حمایت از بیکاران، پرداخت مقرری مشروط بر مراجعه مقرری بگیران به مراکز کاریابی و آموزشی، بازنگری قانون بیمه بیکاری، ایجاد ساز و کار الکترونیکی و غیرالکترونیکی برای رصد بیکاران و تشخیص تخلف، تدوین برنامه اشتغال برای تازه واردین به بازار کار ،تعریف حق اشتغال و اصلاح دوگانگی موجود بین دو سازمان مجری بیان گردیده است. در زمینه میزان تعیین مقرری رویکردهای تعیین نزولی مبلغ مقرری و کاهش بر اساس رد شغل های پیشنهادی، تعیین مقرری بر اساس مبانی نظری جریان جستجوی کار و مزد مبنا و مستقل بودن از حقوق قبل و تعداد افراد تحت تکفل پیشنهاد شده است. این نوشتار به بررسی جزییات این موضوع پرداخته است.

کلمات کلیدی

, بازار کار, رفاه اجتماعی, بیمه بیکاری, منطق فازی, متغیر زبانی, دلفی فازی, تحلیل سلسله مراتبی فازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072113,
author = {داودی, آزاده and هوشمند, محمود and ملک الساداتی, سید سعید},
title = {بررسی سیاست های حمایت از بیکاران در ایران با استفاده از روش های دلفی فازی و تحلیل سلسله مراتبی فازی},
journal = {پژوهش ها و سیاست های اقتصادی},
year = {2018},
volume = {۲۶},
number = {87},
month = {December},
issn = {1027-9024},
pages = {249--308},
numpages = {59},
keywords = {بازار کار، رفاه اجتماعی، بیمه بیکاری، منطق فازی، متغیر زبانی، دلفی فازی، تحلیل سلسله مراتبی فازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی سیاست های حمایت از بیکاران در ایران با استفاده از روش های دلفی فازی و تحلیل سلسله مراتبی فازی
%A داودی, آزاده
%A هوشمند, محمود
%A ملک الساداتی, سید سعید
%J پژوهش ها و سیاست های اقتصادی
%@ 1027-9024
%D 2018

[Download]