اقتصاد انرژی ایران, دوره (۷), شماره (26), سال (2018-6) , صفحات (1-24)

عنوان : ( بررسی رابطه علی بین قیمت نفت خام و عرضه نفت و گاز نامتعارف طی بازه زمانی 2000-2015 )

نویسندگان: فاطمه حاجی سامی , محمدحسین مهدوی عادلی , نرگس صالح نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بین حامل های انرژی نقش نفت در رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بسیار پر رنگ است. اما نوسانات قیمت نفت، سیر نزولی تولید، جستجو در جهت ارتقای امنیت انرژی و… در کشورهای مصرف کننده آن موجب شده تا در کنار نفت، جایگاه جانشین های آن به ویژه نفت و گاز نامتعارف اهمیت ویژه ای پیدا کنند. توسعه و استخراج منابع نامتعارف، ازیک طرف موجب تغییر رتبه بندی ذخایر در مناطق مختلف جهان و تضعیف وابستگی کشورهای مصرف کننده شده و از طرف دیگر، بر روند تغییرات قیمت نفت، موثر واقع شده است. در همین راستا مطالعه حاضر به بررسی رابطه علی بین قیمت نفت خام و عرضه نفت و گاز نامتعارف طی بازه زمانی 2000-2015 با تواتر زمانی ماهانه می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد، در بازه زمانی فوق، عرضه منابع نامتعارف علت قوی و مستقیم قیمت نفت است و قیمت به صورت غیرمستقیم و ضعیف، علت عرضه ی نامتعارف معرفی می شود. هم چنین بر اساس نتایج می توان به تاثیر قوی بازارهای مالی بر عرضه منابع نامتعارف و قیمت نفت رسید. بعلاوه، نتایج حاصله نشان می دهند که در دوره های بلندمدت (2000-2015) عرضه نامتعارف، عرضه اوپک را تحت تاثیر قرار خواهد داد. بنابراین، دستاورد فوق برای کشورهای عضو اوپک همچون ایران، می تواند به عنوان نتیجه راهبردی در تغییر سیاست های تولیدی مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, منابع نامتعارف, نفت شیل و گاز شیل, نفت خام, قیمت نفت, آزمون علیت گرنجر, آزمون علیت تودا و یاماموتو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072116,
author = {حاجی سامی, فاطمه and مهدوی عادلی, محمدحسین and صالح نیا, نرگس},
title = {بررسی رابطه علی بین قیمت نفت خام و عرضه نفت و گاز نامتعارف طی بازه زمانی 2000-2015},
journal = {اقتصاد انرژی ایران},
year = {2018},
volume = {۷},
number = {26},
month = {June},
issn = {2423-5954},
pages = {1--24},
numpages = {23},
keywords = {منابع نامتعارف، نفت شیل و گاز شیل، نفت خام، قیمت نفت، آزمون علیت گرنجر، آزمون علیت تودا و یاماموتو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رابطه علی بین قیمت نفت خام و عرضه نفت و گاز نامتعارف طی بازه زمانی 2000-2015
%A حاجی سامی, فاطمه
%A مهدوی عادلی, محمدحسین
%A صالح نیا, نرگس
%J اقتصاد انرژی ایران
%@ 2423-5954
%D 2018

[Download]