پژوهشنامه بازرگانی, دوره (۲۲), شماره (88), سال (2018-12) , صفحات (1-45)

عنوان : ( بررسی یکپارچگی اقتصادی ایران با روسیه در حوزه CIS و شرط مارشال- لرنر )

نویسندگان: منصور ملائی پور اشکاء , محمدرضا لطفعلی پور , محمدحسین مهدوی عادلی , احمد صباحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آرمان‌ مندرج در سند چشم‌انداز ، تعامل سازنده و مؤثر با جهان و قدرت‌های منطقه‌ای مانند روسیه و بازار سیصد میلیونی حوزه سی آی اس است. مطالعه حاضر با تحلیل عوامل مؤثر بر یکپارچگی اقتصادی ایران با روسیه در حوزه سی آی اس به روش داده های تلفیقی دوره2015 -1992مبتنی بر رویکرد پنل دیتا است. تجارت، تولید، جمعیت و فاصله از متغیرهای کلیدی مدل جاذبه ایران با روسیه در حوزه سی آی اس است. معادله رگرسیونی نشانگر معنی‌دار بودن مدل جاذبه است. ضرایب زاویه (کشش) سه متغیر مستقل تولید، فاصله و لیندر به ترتیب 45/3 ، 25/3 - و38/0- است. که نشانگر حساسیت زیاد دو متغیر تولید و فاصله و معنی‌دار بودن آنها است، ولی متغیر مجازی مرز مشترک آبی به علت غلبه مرز خشکی آذربایجان، معنی‌دار نیست. ضمناً حساسیت تقاضای ارزی صادرات و واردات ایران-روسیه ، بی‌کشش و به ترتیب منفی 22/ 0و منفی 28/0 است. طبق قاعده مارشال- لرنر، چون مجموع کشش تقاضای واردات و صادرات نسبت به نرخ ارز کمتر از یک است بنابراین تغییر در نرخ ارز هیچ تاثیری دربهبود ترازتجاری ایران با روسیه و تقویت یکپارچگی ندارد.

کلمات کلیدی

یکپارچگی اقتصادی؛ یکپارچگی منطقه‌ای؛ مدل جاذبه؛ کسری تراز تجاری؛ قاعده مارشال لرنر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072117,
author = {ملائی پور اشکاء, منصور and لطفعلی پور, محمدرضا and مهدوی عادلی, محمدحسین and صباحی, احمد},
title = {بررسی یکپارچگی اقتصادی ایران با روسیه در حوزه CIS و شرط مارشال- لرنر},
journal = {پژوهشنامه بازرگانی},
year = {2018},
volume = {۲۲},
number = {88},
month = {December},
issn = {1735-0794},
pages = {1--45},
numpages = {44},
keywords = {یکپارچگی اقتصادی؛ یکپارچگی منطقه‌ای؛ مدل جاذبه؛ کسری تراز تجاری؛ قاعده مارشال لرنر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی یکپارچگی اقتصادی ایران با روسیه در حوزه CIS و شرط مارشال- لرنر
%A ملائی پور اشکاء, منصور
%A لطفعلی پور, محمدرضا
%A مهدوی عادلی, محمدحسین
%A صباحی, احمد
%J پژوهشنامه بازرگانی
%@ 1735-0794
%D 2018

[Download]