پژوهش‌های روستایی, دوره (9), شماره (3), سال (2018-12) , صفحات (462-477)

عنوان : ( بررسی و تحلیل تأثیر رسانه های جمعی بر کاهش اعتماد اجتماعی روستاییان (مورد مطالعه: روستاهای دهستان کنویست شهرستان مشهد) )

نویسندگان: طاهره صادقلو , فهیمه جعفری , حمیده محمودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

وسایل ارتباط‌جمعی، از طریق معانی و ارزش‌هایی که در زندگی روزمره رواج می‌دهند، در ساخت واقعیت اجتماعی روستاها تأثیر به سزایی دارند. آن‌ها تمامی عرصه‌های فردی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده و نقش تعیین‌کننده و معناداری بر باورها، ایستارها و نگرش‌های اعضای جامعه دارند. رسانه‌های جمعی همچنین منبع مهمی برای تبلیغ و ترویج و یا تغییر ارزش‌های جامعه روستایی از جمله اعتماد اجتماعی به شمار می‌روند. لذا تحقیق حاضر به بررسی میزان تأثیر رسانه‌های جمعی در میزان اعتماد اجتماعی اجتماعات روستایی می‌پردازد. پژوهش از نوع کاربردی و روش انجام تحقیق توصیفی– تحلیلی است. جهت عملیاتی¬سازی مطالعه، دهستان کنویست به‌عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب گردید. برای تعیین تعداد روستاهای نمونه با توجه به فرمول n0 از تعداد 23 روستایی که بیشتر از 200 نفر جمعیت داشته‌اند 11 روستا که دارای بیشترین جمعیت را دارا بودند به‌عنوان روستاهای نمونه انتخاب گردید و حجم نمونه موردبررسی با استفاده از فرمول کوکران 196 نفر تعیین شد. اطلاعات استخراج‌شده از پرسشنامه با استفاده از روش‌های تجزیه‌ و تحلیل آماری در دو نرم‌افزار SPSS و GIS و تحلیل رابطه ARAS موردبررسی قرار گرفت. یافته‌ها نشان می‌دهد ابزار ماهواره بیشترین اثر را در کاهش میزان اعتماد اجتماعی روستاییان داشته است. بر اساس نتایج حاصل از رتبه‌بندی (ARAS) روستای شترک در رتبه اول و روستای کنار گوشه در رتبه آخر قرار گرفت که نشان‌دهنده آن است در روستای شترک رسانه‌های جمعی بیشترین تأثیر را در کاهش اعتماد اجتماعی روستاییان داشته است و کمترین تأثیر مربوط به روستای کنار گوشه است.

کلمات کلیدی

, رسانه‌های جمعی, اعتماد اجتماعی, شبکه‌های اجتماعی, توسعه روستایی, مدل ARAS
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072120,
author = {صادقلو, طاهره and جعفری, فهیمه and محمودی, حمیده},
title = {بررسی و تحلیل تأثیر رسانه های جمعی بر کاهش اعتماد اجتماعی روستاییان (مورد مطالعه: روستاهای دهستان کنویست شهرستان مشهد)},
journal = {پژوهش‌های روستایی},
year = {2018},
volume = {9},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-7373},
pages = {462--477},
numpages = {15},
keywords = {رسانه‌های جمعی، اعتماد اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی، توسعه روستایی، مدل ARAS},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و تحلیل تأثیر رسانه های جمعی بر کاهش اعتماد اجتماعی روستاییان (مورد مطالعه: روستاهای دهستان کنویست شهرستان مشهد)
%A صادقلو, طاهره
%A جعفری, فهیمه
%A محمودی, حمیده
%J پژوهش‌های روستایی
%@ 2008-7373
%D 2018

[Download]