اقتصاد فضا و توسعه روستایی, دوره (6), شماره (1), سال (2018-1) , صفحات (1-22)

عنوان : ( تحلیل تاب آوری کسب وکارهای گردشگری در نواحی روستایی مورد: حوزه نفوذ گردشگاهی شهر مشهد )

نویسندگان: طاهره صادقلو , حمیده محمودی , فهیمه جعفری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تنوع بخشی به اقتصاد روستایی از اولویت¬های برنامه¬ریزی¬های جدید توسعه روستایی در ایران است. به همین جهت تلاش¬هایی برای توسعه گردشگری و کسب و کارهای مرتبط به آن در مناطق روستایی کشور در حال انجام است. مهم¬ترین نکته در کسب¬وکارهای نوظهور، تداوم فعالیت مناسب و ماندگار آن است. هدف مطالعه حاضر، بررسی میزان تاب¬آوری کسب¬وکارهای گردشگری در نواحی روستایی است که با دیدگاه کاربردی، به دنبال سنجش درجه تاب¬آوری این کسب¬وکارها در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و محیطی- کالبدی با روش-شناسی توصیفی – تحلیلی و از طریق پرسشنامه در بین 150 نمونه حاصل از فرمول کوکران در 10 روستای حوزه نفوذ گردشگاهی شهر مشهد است. نتایج نشان داد که در روستاهای نمونه، شاخص¬های تاب¬آوری کسب-وکارهای گردشگری در وضعیت مناسبی قرار نگرفته است. در عین حال بررسی رابطه بین ویژگی¬های فردی با میزان تاب¬آوری کسب و کارهای گردشگری مؤید آن است که میان ویژگی¬های فردی با تاب¬آوری رابطه‌ی معنی¬داری وجود دارد و بین چهار گروه رفاهی، خدماتی، غذایی و حمل و نقل، متوسط تاب¬آوری در 4 گروه مورد مطالعه متفاوت است. در نهایت اینکه روستاهای حصار و میامی در رتبه‌های اول و دوم و روستاهای زشک و تبادکان در رتبه‌های نهم و دهم قرار داشته، به این معنی که کسب و کارهای موجود در دو روستای اول از تاب¬آوری بیشتری برخوردار است.

کلمات کلیدی

, تاب¬آوری, کسب¬وکارهای کوچک, گردشگری روستایی, اقتصاد روستایی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072121,
author = {صادقلو, طاهره and محمودی, حمیده and جعفری, فهیمه},
title = {تحلیل تاب آوری کسب وکارهای گردشگری در نواحی روستایی مورد: حوزه نفوذ گردشگاهی شهر مشهد},
journal = {اقتصاد فضا و توسعه روستایی},
year = {2018},
volume = {6},
number = {1},
month = {January},
issn = {2322-2131},
pages = {1--22},
numpages = {21},
keywords = {تاب¬آوری، کسب¬وکارهای کوچک، گردشگری روستایی، اقتصاد روستایی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل تاب آوری کسب وکارهای گردشگری در نواحی روستایی مورد: حوزه نفوذ گردشگاهی شهر مشهد
%A صادقلو, طاهره
%A محمودی, حمیده
%A جعفری, فهیمه
%J اقتصاد فضا و توسعه روستایی
%@ 2322-2131
%D 2018

[Download]