مطالعات روان شناختی, دوره (14), شماره (2), سال (2018-7) , صفحات (91-108)

عنوان : ( اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر روی نشخوار فکری، نظم جویی شناختی هیجانی و شیوه حل مسئله در افراد افسرده )

نویسندگان: فرید برمال , جواد صالحی فدردی , زهرا طبیبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی آموزش ذهن ¬آگاهی و تأثیر آن بر روی نشخوار فکری، نظم جویی شناختی هیجانی و ‏شیوه حل مسئله در افراد افسرده ‏ اجرا شد. در این پژوهش، از روش شبه آزمایشی پیش آزمون- پس آزمون با دو گروه آزمایشی و ‏کنترل استفاده شد. به این منظور، از بین 70 نفر دانشجوی داوطلب دانشگاه پیام نور دهدشت، تعداد 24 نفر دختر که نمرات ‏افسردگی آنها در آزمون افسردگی بک 15 و بالاتر بود انتخاب، و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و ‏کنترل گمارده شدند. هر دو گروه پرسشنامه افسردگی بک (BDI-II)، مقیاس پاسخ¬های نشخوارگری (RRS)، پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجانی (CERQ)، و پرسشنامه شیوه حل مسئله کیسدی و لانگ (PSSI) را در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون تکمیل کردند، گروه آزمایشی ‏‏8 جلسه آموزش ذهن آگاهی دریافت کردند و گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند. نتایج حاصل از تحلیل کواریانس نشان ‏داد، کسانی که آموزش ذهن ¬آگاهی در یافت کردند در نمرات افسردگی، نشخوار فکری، نظم جویی شناختی هیجانی ناسازگار و ‏شیوه حل مسئله ناکارآمد کاهش و در نمرات نظم جویی شناختی هیجانی سازگار و شیوه حل مسئله کارآمد نسبت به گروه ‏کنترل افزایش نشان دادند. نتیجه آن که آموزش ذهن ¬آگاهی می¬تواند در کمک به افسردگی، نشخوار فکری، نظم جویی شناختی ‏هیجانی و شیوه حل مسئله مفید واقع شود.

کلمات کلیدی

, ذهن¬آگاهی, افسردگی, نشخوار فکری, نظم جویی شناختی هیجانی, شیوه حل مسئله
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072123,
author = {فرید برمال and صالحی فدردی, جواد and طبیبی, زهرا},
title = {اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر روی نشخوار فکری، نظم جویی شناختی هیجانی و شیوه حل مسئله در افراد افسرده},
journal = {مطالعات روان شناختی},
year = {2018},
volume = {14},
number = {2},
month = {July},
issn = {2538-2942},
pages = {91--108},
numpages = {17},
keywords = {ذهن¬آگاهی، افسردگی، نشخوار فکری، نظم جویی شناختی هیجانی، شیوه حل مسئله},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر روی نشخوار فکری، نظم جویی شناختی هیجانی و شیوه حل مسئله در افراد افسرده
%A فرید برمال
%A صالحی فدردی, جواد
%A طبیبی, زهرا
%J مطالعات روان شناختی
%@ 2538-2942
%D 2018

[Download]