کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران , 2018-08-21

عنوان : ( ارائه الگوی نظری مولفه های تاثیرگذار بر تغییر منظر و چشم انداز کالبدی روستاهای حاشیه کلانشهرها )

نویسندگان: سودابه احمدی , طاهره صادقلو , حمید شایان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه روستاها تحت تاثیر ساختارهای اجتماعی متفاوت زندگی، عوامل اقتصادی و عوامل درونی (روستا و اجتماعات روستایی) و بیرونی (شهری و غیر شهری) دارای کالبد و کارکردهای متفاوت نسبت به گذشته می باشند. در این بین موقعیت فضایی – مکانی این نواحی تاثیر انکارناپذیری بر ساختارهای کالبدی و به تبع آن منظر و چشم انداز حاصل از این ساختار در روستاها ایفا می کند. بر این اساس، روستاهای حاشیه کلانشهرها، در کنار عوامل درونی، از سبک زندگی شهری نیز بهره گرفته و تغییرات قابل توجهی را تجربه می نمایند. متقابلا، تغییرات در منظر اثر مستقیم و بی وقفه آشکاری بر مردمی که در پیرامون آن زندگی می کنند، خواهد داشت. از این رو لازم است مولفه های موثر بر چشم انداز و منظر که توسط مردم یا جوامع ارزشگذاری و بکار گرفته شده اند، شناسایی شده و الگوی عوامل موثر بر این تغییرات در روستاهای حاشیه کلانشهرها ترسیم شود. بر این اساس، مقاله حاضر به بررسی و تحلیل تئوریک عوامل موثر بر تغییر چشم انداز و منظر کالبدی در روستاهای حاشیه کلانشهرها، با روش شناسی تئوریکی- نظری- پرداخته است. نتایج بررسی نشان می دهد که در این نواحی، علاوه بر عوامل درونی شامل تغییر موقعیت کارکردی، تغییر در الگوهای بهره برداری از فضا، عوامل زیست محیطی، گرایشهای مذهبی، میزان انسجام اجتماعی، رفاه طلبی و تجملات، تغیر سبک زندگی، تغییر منابع تولیدی، اشتغال، تغییر ارزش زمین و مسکن، عوامل بیرونی در دو قالب مجاورت شهری و ابعاد ملی و فراملی شامل مولفه های، توسعه گردشگری و خانه دوم، مهاجرت از شهر به روستا و بلعکس، توسعه و خزش شهری، فناوری اطلاعات و ارتباطات تلفن، اینترنت، ماهواره و تلویزیون، سیاستها و برنامه های کلان ملی، تکنولوژی و مکانیزه شدن تاثیرگذار می باشدکه در قالب مدل مفهومی ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, چشم انداز, تغییرات کالبدی, منظر, کلان¬شهر مشهد, روابط متقابل, نواحی روستایی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1072124,
author = {احمدی, سودابه and صادقلو, طاهره and شایان, حمید},
title = {ارائه الگوی نظری مولفه های تاثیرگذار بر تغییر منظر و چشم انداز کالبدی روستاهای حاشیه کلانشهرها},
booktitle = {کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {چشم انداز، تغییرات کالبدی، منظر، کلان¬شهر مشهد، روابط متقابل، نواحی روستایی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه الگوی نظری مولفه های تاثیرگذار بر تغییر منظر و چشم انداز کالبدی روستاهای حاشیه کلانشهرها
%A احمدی, سودابه
%A صادقلو, طاهره
%A شایان, حمید
%J کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
%D 2018

[Download]