تحقیقات کاربردی خاک, دوره (6), شماره (2), سال (2018-8) , صفحات (70-83)

عنوان : ( جذب عناصر غذایی کم‌مصرف تحت تأثیر برهمکنش کرم‌های خاکی (Eisenia fetida ) و قارچ مایکوریزا آربوسکولار (Funneliformis mosseae) در ذرت )

نویسندگان: حمید دهقانیان , اکرم حلاج نیا , امیر لکزیان , علیرضا آستارائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه حاضر به‌منظور ارزیابی تأثیر کرم خاکی (ایزینیا فتیدا) و قارچ مایکوریزا آربوسکولار (فنلی فرمیس موسه) و همچنین اثرات متقابل آن‌ها بر کلنیزاسیون ریشه، pH خاک، کربن آلی محلول و غلظت عناصر غذایی آهن، روی، مس و منگنز در ذرت انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل شاهد، کرم خاکی، مایکوریزا و کرم خاکی + مایکوریزا در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در شرایط گلخانه ای در گلدان به اجرا درآمد. نتایج نشان داد که حضور کرم‌های خاکی در تیمار کرم خاکی + مایکوریزا اثر معنی‌داری بر درصد کلنیزاسیون ریشه در مقایسه با تیمار مایکوریزا نداشت. همچنین تیمارهای آزمایش به طور معنی‌داری موجب کاهش pH خاک نسبت به تیمار شاهد شدند. اگرچه تیمارهای آزمایش به طور معنی‌داری موجب افزایش وزن خشک اندام هوایی گیاه، کربن آلی محلول خاک و فراهمی عناصر آهن، مس، روی و منگنز در خاک نسبت به شاهد شدند، با این حال تأثیر متفاوتی بر جذب عناصر به‌وسیله گیاه داشتند. بیشترین غلظت روی و منگنز در اندام هوایی گیاه در تیمار مایکوریزا به دست آمد، که از نظر آماری نسبت به سایر تیمارها معنی‌دار بود.

کلمات کلیدی

فراهمی عناصر غذایی؛ کلنیزاسیون ریشه؛ کربن آلی محلول؛ کرم‌ خاکی؛ همزیستی مایکوریزایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072155,
author = {دهقانیان, حمید and حلاج نیا, اکرم and لکزیان, امیر and آستارائی, علیرضا},
title = {جذب عناصر غذایی کم‌مصرف تحت تأثیر برهمکنش کرم‌های خاکی (Eisenia fetida ) و قارچ مایکوریزا آربوسکولار (Funneliformis mosseae) در ذرت},
journal = {تحقیقات کاربردی خاک},
year = {2018},
volume = {6},
number = {2},
month = {August},
issn = {2423-7116},
pages = {70--83},
numpages = {13},
keywords = {فراهمی عناصر غذایی؛ کلنیزاسیون ریشه؛ کربن آلی محلول؛ کرم‌ خاکی؛ همزیستی مایکوریزایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جذب عناصر غذایی کم‌مصرف تحت تأثیر برهمکنش کرم‌های خاکی (Eisenia fetida ) و قارچ مایکوریزا آربوسکولار (Funneliformis mosseae) در ذرت
%A دهقانیان, حمید
%A حلاج نیا, اکرم
%A لکزیان, امیر
%A آستارائی, علیرضا
%J تحقیقات کاربردی خاک
%@ 2423-7116
%D 2018

[Download]