دومین جشنواره ملی فناوری های آب، آب های نامتعارف (آب شور و پساب) , 2018-12-10

عنوان : ( بررسی استفاده از آب شور مغناطیس شده در ساخت بتن )

نویسندگان: حسین بانژاد , فرشته صفری , مصطفی قلی زاده , احمد شوشتری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ﺑﺤﺮﺍﻥﻛﻤﺒﻮﺩﺁﺏ و روند رو به رشد آن،ﺑﺎﻋﺚﺗﻮﺟﻪﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦﻋﻠﻮﻡﺁﺏﺑﻪﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﺑﻬﻴﻨﻪﺍﺯﻣﻨﺎﺑﻊﺁﺑﻲﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.یکی از راه های کنترل اینﺑﺤﺮﺍن،به ویژه در ﺍﻗﻠﻴم هایﺧﺸﻚ مانندﻓﻼﺕﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﺍﺯﺁﺏﻫﺎﻱﻧﺎﻣﺘﻌﺎﺭﻑ شورﺩﺭﺭﺍﺳﺘﺎﻱﻣﺪﻳﺮﻳﺖﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺯﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲاست.دراﻳﻦﻣﻴﺎن،ﺻﻨﻌﺖﺳﺎﺧﺘﻤﺎنوﺑﺘﻦ،ﺑﻪﻋﻨﻮانﻳﻜﻲازﺻﻨﺎﻳﻊﭘﺮﻣﺼﺮفﻣﻨﺎﺑﻊآﺑﻲ،ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪﻳﻜﻲازگزینه های استفاده از آب شور ﺑﺎﺷﺪ.دراینﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﻪﻣﻨﻈﻮرﺑﺮرﺳﻲاﺛﺮﻛﺎرﺑﺮدآب شور ﺑﺮﺧﺼﻮﺻﻴﺎتﺑﺘﻦ، آب شور از منطقه ی شترک در مشهد تهیه شده و به عنوان آب اختلاط در مخلوط های بتنی استفاده شده در ساخت کانال آبیاری به کار گرفته شده است.برای این منظور، آب شرب مشهد ( تیمار شاهد) وآب شورمنطقه ی شترک با شدّت میدان های 0 و 6/0 تسلا و همچنین یکبارگذر کردن آب از دستگاه مغناطیس کننده، به عنوان آب اختلاط مخلوط های بتنی استفاده شد. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در نظر گرفته شد. نسبت آب به سیمان در کلیه تیمارها 36/0 در نظر گرفته شد.در ارزیابی کاربرد آب شور بر کیفیت بتن، مقاومت فشاری7 و 28 روزه مورد سنجش قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده، با افزایش مدت زمان مغناطیس کردن آب، مقاومت فشاری نمونه ها در سن7 و 28 روزه افزایش یافت ودراینسنﻋﻤﻞآوریدرﻣﺤﺪودهﻣﺠﺎز ( 90 درصد مقاومت فشاری نمونه شاهد)ﻗﺮار داشت

کلمات کلیدی

, آب شور, تکنولوژی مغناطیسی, بتن, مقاومت فشاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1072168,
author = {بانژاد, حسین and صفری, فرشته and قلی زاده, مصطفی and شوشتری, احمد},
title = {بررسی استفاده از آب شور مغناطیس شده در ساخت بتن},
booktitle = {دومین جشنواره ملی فناوری های آب، آب های نامتعارف (آب شور و پساب)},
year = {2018},
location = {ايران},
keywords = {آب شور، تکنولوژی مغناطیسی، بتن، مقاومت فشاری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی استفاده از آب شور مغناطیس شده در ساخت بتن
%A بانژاد, حسین
%A صفری, فرشته
%A قلی زاده, مصطفی
%A شوشتری, احمد
%J دومین جشنواره ملی فناوری های آب، آب های نامتعارف (آب شور و پساب)
%D 2018

[Download]