پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره, دوره (8), شماره (2), سال (2018-12) , صفحات (23-42)

عنوان : ( اثر عوامل فردی و اجتماعی متمایزکننده نوجوانان آزاردیده هیجانی تاب آور از غیر تاب آور )

نویسندگان: مریم حسن زاده اول , علی مشهدی , مهدی عبداله زاده رافی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: تعیین عوامل فردی و اجتماعی متمایزکننده نوجوانان آزاردیده هیجانی تابآور از غیر تابآور. روش: جامعه این پژوهش را کلیه دانشآموزان متوسطه اول شهر جاجرم تشکیل میداد که تعداد آنها 516 نفر بود. با استفاده از پرسشنامههای آزاردیدگی هیجانی، مقیاس تابآوری در برابر ضربه، خودگزارشدهی نوجوان آخنباخ و آزمون هوش وکسلر، دادهها گردآوری شدند. برای تحلیل دادهها از تحلیل تمیزی استفاده شد. یافتهها: عوامل فردی )بهجز هوش( و عوامل اجتماعی )بهجز روابط حمایتی با همسالان و مشارکت فعال در جامعه( در دو گروه نوجوانان آزاردیده تابآور و غیر تابآور متفاوت بودند ) ۰٫۰5P< (. همچنین، تابع تشخیصی توانست بین دو گروه نوجوانان تابآور و غیر تابآور تمیز قائل شود و 2۰٫2 درصد از تغییرات تابآوری را تبیین کند. برخورداری بیشتر از برخی از عوامل حفاظتی فردی مانند حل مسئله، خوشبینی، ساختار اعتقادی، خودتنظیمی و عزتنفس، همچنین عوامل حفاظتی اجتماعی از قبیل عملکرد تحصیلی حمایتشده و حمایت/ امنیت محله به نوجوانان کمک میکند در برابر آزار هیجانی والدین از خود تابآوری نشان دهند

کلمات کلیدی

, تابآوری, عوامل حفاظتی, آزاردیدگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072175,
author = {حسن زاده اول, مریم and مشهدی, علی and مهدی عبداله زاده رافی},
title = {اثر عوامل فردی و اجتماعی متمایزکننده نوجوانان آزاردیده هیجانی تاب آور از غیر تاب آور},
journal = {پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره},
year = {2018},
volume = {8},
number = {2},
month = {December},
issn = {۲۲۵۱-۶۳۵۲},
pages = {23--42},
numpages = {19},
keywords = {تابآوری، عوامل حفاظتی، آزاردیدگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر عوامل فردی و اجتماعی متمایزکننده نوجوانان آزاردیده هیجانی تاب آور از غیر تاب آور
%A حسن زاده اول, مریم
%A مشهدی, علی
%A مهدی عبداله زاده رافی
%J پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره
%@ ۲۲۵۱-۶۳۵۲
%D 2018

[Download]