حقوقی بین المللی, دوره (36), شماره (60), سال (2019-6) , صفحات (105-133)

عنوان : ( سازوکارهای نظارت بر رعایت تعهدات و اجرا در موافقت نامه پاریس )

نویسندگان: اعظم امینی , احسان دریادل ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

موافقت‌نامه پاریس سیستم نظارتی را وضع نموده است که برای تضمین اجرای مؤثر مقررات خود و نیز ارزیابی پیشرفت جمعی در جهت اهداف بلندمدت موافقت‌نامه ضروری است. این سیستم در قالب اطلاع رسانی، شفافیت، همکاری و مساعدت به عنوان بخشی از عنصر بالا به پایین ساختار دوگانه موافقت‌نامه عمل می‌کند. سیستم نظارتی موافقت نامه به دو روش 1- دریافت اطلاعات از طریق پایش، گزارش دهی و راستی آزمایی و 2- ایجاد سازوکار ارتقای رعایت و تسهیل اجرای تعهدات عمل می نماید. در روش اول تمامی تعهداتی که دولت ها به صورت متمایز و بنا بر ظرفیت شان برعهده گرفته اند شفاف سازی می گردد و پیشرفت جمعی آن ها در بررسی جامع جهانی مورد ارزیابی قرار می گیرد و در روش دوم سازوکار ارتقای رعایت و تسهیل اجرای تعهدات به ترتیب به بررسی عدم رعایت تعهدات الزام آور و عدم اجرای تعهدات غیرالزام آور توسط دولت های عضو در موافقت نامه می پردازد. پژوهش حاضر به روش دگماتیسم به بررسی و تحلیل قواعد حقوقی موجود در مورد قواعد مربوط به رعایت و اجرای تعهدات موافقت نامه پاریس می پردازد. نتایج پژوهش حاضر با توجه به نوع تعهدات در موافقت نامه پاریس غیرخصمانه و غیرتنبیهی بودن اقدامات آتی در سازوکارهای اجرایی را اثبات می نماید و نشان می دهد پیوستن به موافقت نامه پاریس سبب ایجاد تحریم های جدید علیه ایران نمی گردد.

کلمات کلیدی

, موافقت نامه پاریس, تغییر اقلیم, سازوکار رعایت ارتقا و تسهیل اجرا, شفافیت, بررسی جامع جهانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072178,
author = {امینی, اعظم and دریادل, احسان},
title = {سازوکارهای نظارت بر رعایت تعهدات و اجرا در موافقت نامه پاریس},
journal = {حقوقی بین المللی},
year = {2019},
volume = {36},
number = {60},
month = {June},
issn = {2251-614X},
pages = {105--133},
numpages = {28},
keywords = {موافقت نامه پاریس، تغییر اقلیم، سازوکار رعایت ارتقا و تسهیل اجرا، شفافیت، بررسی جامع جهانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سازوکارهای نظارت بر رعایت تعهدات و اجرا در موافقت نامه پاریس
%A امینی, اعظم
%A دریادل, احسان
%J حقوقی بین المللی
%@ 2251-614X
%D 2019

[Download]