التیام, دوره (5), شماره (1), سال (2018-12) , صفحات (24-33)

عنوان : ( یافته های آزمایشگاهی پانکراتیت حاد در سگ و گربه )

نویسندگان: نیلوفر عابدی , مهدیه زعیمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پانکراتیت شایعترین بیماری بخش اگزوکرین پانکراس در سگ و گربه است. پانکراتیت بیماری التهابی حاد است که با نکروز و ادم مشخص میشود. فعال شدن زود هنگام تریپسین در سلولهای آسینی پانکراس منجر به بروز آبشاری از واکنشهایی میشود که به آسیب و هضم بافت پانکراس ختم میگردد. علایم بالینی در سگها و گربههای مبتلا غیر اختصاصی است. سگها اغلب علایم گوارشی را بروز میدهند در حالیکه بیاشتهایی و بیحالی از یافتههای متداول پانکراتیت حاد در گربه ها میباشد. پانکراتیت حاد ممکن است شوک قلبی عروقی، انعقاد داخل عروقی منتشر، یا از کار افتادن چندین عضو و مرگ را نشان دهند. تشخیص پانکراتیت حاد در سگ و گربه دشوار است. روشهای تشخیصی متعددی در طی سالیان گذشته برای تشخیص پانکراتیت مطرح شده است که اکثر آنها به دلیل عملکرد ضعیف، در دسترس نبودن و یا تهاجمی بودن قابل استفاده نیستند. روشهای تصویربرداری متعددی نیز استفاده میشود که به جز اولتراسونوگرافی هیچکدام برای تشخیص پانکراتیت کاربردی نیستند. تستهای آزمایشگاهی متعددی شامل اندازهگیری فاکتورهای هماتولوژی و بیوشیمیایی وجود دارد که متاسفانه اختصاصی پانکراتیت نمیباشد و تنها در رد سایر بیماریها کمک کننده است. هدف از مطالعه حاضر بررسی تستهای تشخیصی اختصاصیتر بیماری پانکراتیت حاد در دامهای کوچک است.

کلمات کلیدی

, دامهای کوچک, پانکراتیت, PLI , TLI , TAP
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072187,
author = {عابدی, نیلوفر and زعیمی, مهدیه},
title = {یافته های آزمایشگاهی پانکراتیت حاد در سگ و گربه},
journal = {التیام},
year = {2018},
volume = {5},
number = {1},
month = {December},
issn = {2423-5695},
pages = {24--33},
numpages = {9},
keywords = {دامهای کوچک، پانکراتیت، PLI ، TLI ، TAP},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T یافته های آزمایشگاهی پانکراتیت حاد در سگ و گربه
%A عابدی, نیلوفر
%A زعیمی, مهدیه
%J التیام
%@ 2423-5695
%D 2018

[Download]