علوم اعصاب شفای خاتم, دوره (6), شماره (4), سال (2018-10) , صفحات (24-33)

عنوان : ( اثرات آهن بر دژنراسیون نورونی گانگلیــون ریشه خلفی L4 در مدل حیوانی قطع عصب سیاتیک )

نویسندگان: سمیّه محمدی آبی سفلی , مرتضی بهنام رسولی , مریم موسوی نژادمقدم , ناصر مهدوی شهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: آهن کی مادة ضروری و به طور بالقوه سمی در بدن پستانداران است. در مطالعة حاضر اثرات سولفات فرو ب هعنوان آهن اگزوژن بر دژنراسیون نورونی ناشی از قطع عصب سیات کی در گانگلیون ریشة نخاع در موش های صحرایی مورد بررسی قرار گرفته است. مواد و روش ها: 24 سر موش L خلفی 4 کنترل سالم )بدون مداخله(، قطع عصب سیاتیک + تجویز نرمال )n= صحرایی نر نژاد ویستار به 4 گروه: ) ۶ 5/6 ( و شم تقسیم شدند. درمان کی mg/kg سالین، قطع عصب سیات کی + آهن )تجویز درون صفاقی ساعت پس از قطع عصب آغاز شد و برای 7 روز متوالی پس از آسیب ادامه یافت. پس از 3 هفته از آسیب نخاع قطع گردید و پس از تثبیت در فرمالین 10 درصد، برای قال بگیری در L گانگلیون ریشة خلفی 4 نخاع تهیه گردید و با هماتوکسیلین – L پارافین آماده شدند. برش های سریالی از گانگلیون ریشة خلفی 4 ائوزین و تولوئیدین بلو رنگ آمیزی شدند و به صورت م کیروسکوپی مورد بررسی قرار گرفتند. میانگین حجم نخاع با استفاده از روش کاوالیه برآورد شد و تعداد نورون ها با روش استریولوژ کی L گانگلیون ریشة خلفی 4 محاسبه گردید )روش دایسکتور(. یافته ها: میانگین تعداد نورون ها در گروه های قطع عصب سیاتیک و قطع عصب سیاتیک + آهن به طور معنی داری در مقایسه با گروه کنترل کاهش یافت. علاوه بر این میانگین نخاع در گروه قطع عصب سیاتیک + آهن به طور معنی داری از گروه کنترل L حجم گانگلیون ریشة خلفی 4 سالم کمتر بود. نتیجه گیری: به نظر می رسد درمان با آهن موجب تشدید مرگ نورونی ناشی از قطع عصب سیاتیک در موش های صحرایی م یگردد.

کلمات کلیدی

, آهن, عصب سیاتیک, موش صحرایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072188,
author = {محمدی آبی سفلی, سمیّه and بهنام رسولی, مرتضی and موسوی نژادمقدم, مریم and مهدوی شهری, ناصر},
title = {اثرات آهن بر دژنراسیون نورونی گانگلیــون ریشه خلفی L4 در مدل حیوانی قطع عصب سیاتیک},
journal = {علوم اعصاب شفای خاتم},
year = {2018},
volume = {6},
number = {4},
month = {October},
issn = {2322-1887},
pages = {24--33},
numpages = {9},
keywords = {آهن، عصب سیاتیک، موش صحرایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثرات آهن بر دژنراسیون نورونی گانگلیــون ریشه خلفی L4 در مدل حیوانی قطع عصب سیاتیک
%A محمدی آبی سفلی, سمیّه
%A بهنام رسولی, مرتضی
%A موسوی نژادمقدم, مریم
%A مهدوی شهری, ناصر
%J علوم اعصاب شفای خاتم
%@ 2322-1887
%D 2018

[Download]