پژوهش در ورزش تربیتی, دوره (6), شماره (14), سال (2018-9) , صفحات (17-34)

عنوان : ( شناسایی و مدل‌سازی راهکارهای توسعة ورزش‌های همگانی دربین دانشجویان دختر دانشگاه بیرجند )

نویسندگان: محمد کشتی دار , محمدعلی صاحبکاران , سیدمحمدجواد رضوی , مازیار کلاشی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش، شناسایی و اولویت‌بندی راهکارهای توسعة ورزش همگانی درمیان دانشجویان دانشگاه بیرجند بود. جامعة آماری پژوهش حاضر شامل 8246 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه بیرجند در سال 1395 بود که با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونة آماری برابر با 370 نفر برآورد شد. این پژوهش ازنوع کاربردی بود که به روش پیمایشی اجرا شد. پس از تأیید روایی محتوایی پرسش‌نامه توسط هشت تن از اساتید مدیریت ورزشی، پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. راهکارهای توسعة ورزش همگانی درمیان دانشجویان دختر دانشگاه بیرجند به روش کیفی شناسایی شدند و سپس، با رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری و به‌وسیلة آزمون فریدمن تجزیه‌وتحلیل شدند. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار پی.ال.اس. و اس.پی.اس.اس. نسخة 22 استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه‌‌وتحلیل داده‌ها نشان داد که راهکارهای توسعة ورزش همگانی دربین دانشجویان دختر دانشگاه بیرجند، به‌ترتیب راهکارهای اقتصادی، مدیریتی، فرهنگی، زیرساخت‌ها و امکانات، پژوهشی و آموزشی هستند؛ بنابراین، لازم است که با نهادینه‌سازی فرهنگ ورزش همگانی، طراحی برنامه‌های تفریحی و ورزشی لازم و حمایت مالی از ورزش همگانی دانشجویان، درجهت توسعة ورزش همگانی درمیان دانشجویان دختر دانشگاه بیرجند تلاش شود.

کلمات کلیدی

دانشگاه بیرجند؛ دانشجویان دختر؛ توسعة ورزش همگانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072196,
author = {کشتی دار, محمد and صاحبکاران, محمدعلی and رضوی, سیدمحمدجواد and مازیار کلاشی},
title = {شناسایی و مدل‌سازی راهکارهای توسعة ورزش‌های همگانی دربین دانشجویان دختر دانشگاه بیرجند},
journal = {پژوهش در ورزش تربیتی},
year = {2018},
volume = {6},
number = {14},
month = {September},
issn = {2538-2721},
pages = {17--34},
numpages = {17},
keywords = {دانشگاه بیرجند؛ دانشجویان دختر؛ توسعة ورزش همگانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی و مدل‌سازی راهکارهای توسعة ورزش‌های همگانی دربین دانشجویان دختر دانشگاه بیرجند
%A کشتی دار, محمد
%A صاحبکاران, محمدعلی
%A رضوی, سیدمحمدجواد
%A مازیار کلاشی
%J پژوهش در ورزش تربیتی
%@ 2538-2721
%D 2018

[Download]