مهندسی سازه و ساخت, دوره (5), شماره (3), سال (2018-11) , صفحات (92-107)

عنوان : ( رابطه سازی کرنش کامپوزیتهای نوین الیافی در آزمونهای خمشی )

نویسندگان: هاشم جهانگیر , محمدرضا اصفهانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پلیمرهای تقویت شده با الیاف، FRP، به علت دارا بودن ویژگی¬های مکانیکی مناسب، نصبی آسان و نسبت مقاومت به وزن بالا، معمول¬ترین گونه از کامپوزیت¬ها هستند که برای تقویت و بهسازی کاربری¬های سازه¬ای استفاده می¬شوند. در کنار این برتری¬ها، مقاومت کم در برابر آتش، ناتوانی در اعمال بر روی سطح¬های مرطوب و در دماهای پایین را می¬توان از کاستی¬های کامپوزیت¬های FRP دانست. از این رو، کامپوزیت¬های نوین پایه سیمانی تقویت¬شده با الیاف با ویژگی¬ها و برتری¬های خود نسبت به کامپوزیت¬های FRP، در سال¬های اخیر جایگزینی مناسب برای آن¬ها به حساب می¬آیند. در این مقاله، در راستای شناخت بیشتر رفتار این کامپوزیت¬ها، رابطه¬ای بین کارایی نمونه¬های تقویت¬شده به کمک این کامپوزیت¬ها در آزمون خمشی و نتیجه¬های آزمون برشی به¬دست آمد. برای این منظور، نتیجه¬های آزمون خمشی سه¬نقطه¬ای چندین نمونه تیر بتن¬آرمه¬ی تقویت¬شده با یک لایه از کامپوزیت¬های نوین الیافی به کمک تحلیل مقطع وارسی شدند و رابطه¬ای برای محاسبه¬ی کرنش الیاف در آن¬ها پیشنهاد شد. از طرفی، کرنش¬های الیاف در نمونه¬های مختلف تقویت¬شده با کامپوزیت¬های مشابه در آزمون¬های برش مستقیم محاسبه و اندازه¬گیری شد. مقایسه¬ی نتیجه¬ها به¬دست آمده از رابطه¬ی پیشنهادی در آزمون خمشی با نتیجه¬های آزمون برش مستقیم نشان می¬دهند که رابطه¬ی پیشنهادی به خوبی کرنش الیاف را پیش-بینی می¬کند

کلمات کلیدی

, آزمون خمشی, آزمون برش مستقیم, کامپوزیت¬های پایه¬سیمانی تقویت¬شده با الیاف, تحلیل مقطع, کرنش الیاف.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072197,
author = {جهانگیر, هاشم and اصفهانی, محمدرضا},
title = {رابطه سازی کرنش کامپوزیتهای نوین الیافی در آزمونهای خمشی},
journal = {مهندسی سازه و ساخت},
year = {2018},
volume = {5},
number = {3},
month = {November},
issn = {2476-3977},
pages = {92--107},
numpages = {15},
keywords = {آزمون خمشی، آزمون برش مستقیم، کامپوزیت¬های پایه¬سیمانی تقویت¬شده با الیاف، تحلیل مقطع، کرنش الیاف.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه سازی کرنش کامپوزیتهای نوین الیافی در آزمونهای خمشی
%A جهانگیر, هاشم
%A اصفهانی, محمدرضا
%J مهندسی سازه و ساخت
%@ 2476-3977
%D 2018

[Download]