مطالعات مدیریت ورزشی, دوره (10), شماره (50), سال (2018-11) , صفحات (17-34)

عنوان : ( تبیین استراتژی‌های ورود به بازار غرب آسیا از طریق نفوذ مبتنی بر منابع و تأثیرات سازمانی مورد مطالعه: صنعت تجهیزات بدن‌سازی ایران )

نویسندگان: محمد کشتی دار , عمر علیزایی یوسف ابادی , سیدمحمدجواد رضوی , امیر اکبرزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی استراتژی‌های ورود به بازار غرب آسیا از طریق نفوذ مبتنی بر منابع و تأثیرات سازمانی بر روی صنعت تجهیزات بدن‌سازی ایران انجام گرفت. پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که به شیوه پیمایشی انجام گرفت. جامعه موردبررسی کلیه مدیران ارشد و کارمندان کارخانجات و شرکت‌های تولیدی و صادراتی-وارداتی تجهیزات بدن‌سازی کشور در سال 1396 می‌باشد (192 نفر). جهت نمونه‌گیری روش کل شمار استفاده گردید. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه بررسی استراتژی‌های ورود به بازار خارجی از طریق نفوذ مبتنی بر منابع و تأثیرات سازمانی زو و کاووگیل (1996) و نیز پرسشنامه عملکرد شرکت اوکاس و همکاران (2012) می‌باشد. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از تکنیک مدل‌سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار پی ال اس و اس پی اس اس بهره برده شد. بر اساس نتایج حاصله از تجزیه‌وتحلیل داده‌ها ویژگی‌های مبتنی بر منابع و ویژگی‌های مبتنی بر محیط تأثیر معناداری بر انتخاب استراتژی‌های ورود به بازار هدف دارند؛ همچنین استراتژی‌های انتخاب شده جهت نفوذ به بازار هدف، تأثیر معنادار و مثبتی بر عملکرد شرکت دارند. درنتیجه دو حالت برابر و نابرابر در ورود به بازار جدید پیش‌بینی گردید؛ شرکت‌هایی که به دنبال ورود در حالت نابرابر به بازار هدف هستند باید دیدگاهی دوگانه بر استراتژی‌های خویش داشته باشند: 1-دید کوتاه برد ( استفاده از استراتژی‌های مرتبط با منابع محیطی جهت نفوذ به بازار هدف) 2- دید بلندمدت‌ (در نظر گرفتن تأثیرات سازمانی بر نوع انتخاب حالت ورود به بازار).

کلمات کلیدی

استراتژی ورود به بازار؛ نفوذ مبتنی بر منابع؛ تأثیرات سازمانی؛ بازار غرب آسیا؛ صنعت تجهیزات بدن‌سازی ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072198,
author = {کشتی دار, محمد and علیزایی یوسف ابادی, عمر and رضوی, سیدمحمدجواد and اکبرزاده, امیر},
title = {تبیین استراتژی‌های ورود به بازار غرب آسیا از طریق نفوذ مبتنی بر منابع و تأثیرات سازمانی مورد مطالعه: صنعت تجهیزات بدن‌سازی ایران},
journal = {مطالعات مدیریت ورزشی},
year = {2018},
volume = {10},
number = {50},
month = {November},
issn = {2538-3213},
pages = {17--34},
numpages = {17},
keywords = {استراتژی ورود به بازار؛ نفوذ مبتنی بر منابع؛ تأثیرات سازمانی؛ بازار غرب آسیا؛ صنعت تجهیزات بدن‌سازی ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تبیین استراتژی‌های ورود به بازار غرب آسیا از طریق نفوذ مبتنی بر منابع و تأثیرات سازمانی مورد مطالعه: صنعت تجهیزات بدن‌سازی ایران
%A کشتی دار, محمد
%A علیزایی یوسف ابادی, عمر
%A رضوی, سیدمحمدجواد
%A اکبرزاده, امیر
%J مطالعات مدیریت ورزشی
%@ 2538-3213
%D 2018

[Download]