زیست فناوری, دوره (9), شماره (3), سال (2018-9) , صفحات (355-367)

عنوان : ( تجزیه ارتباط برای مقاومت به بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی یقه ساقه در آفتابگردان روغنی با استفاده از (Helianthus annuus L.) نشانگرهای ریزماهواره تحت شرایط مزرعه ای )

نویسندگان: رشید پاک نیا , رضا درویش زاده , فرج اله شهریاری احمدی , سعید ملک زاده شفارودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده عمدت ا برای استحصال روغن (Helianthus annuus L.) اهداف: آفتابگردان Sclerotinia ) خوراکی کشت می شود و قارچ اسکلروتینیا اسکلروتیوروم یک عامل بیماری زا در مزارع آفتابگردان است. هدف پژوهش (sclerotiorum مرتبط با مناطق ژنومی دخیل در (SSR) حاضر شناسایی نشانگرهای مولکولی مقاومت به بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی یقه ساقه در آفتابگردان روغنی با استفاده از تجزیه همراهی بود. مواد و روش ها: در پژوهش تجربی حاضر ۱۰۰ لاین خالص آفتابگردان روغنی ۸ و ۱۲ روز، وزن ۱۰۰ ، کشت داده شدند. درصد پیشرفت آلودگی قارچی بعد از ۴ دانه گیاه آلوده نشده و آلوده شده، عملکرد گیاه آلوده نشده و آلوده شده، افت وزن ۱۰۰ دانه و افت عملکرد ارزیابی شدند. پروفایل مولکولی ژرم پلاسم مورد مطالعه با ۳۰ جفت آغازگر ریزماهواره تهیه شد. تجزیه ساختار ژنتیکی جمعیت با روش بیزین صورت گرفت. ٨٦ %) و / یافته ها: بیشترین ضریب تغییرات به ترتیب مربوط به افت عملکرد ( ٤١ ۷۸ %) و کمترین آن به ترتیب مربوط به درصد پیشرفت آلودگی / افت وزن ( ٤٨ (MLM) ٢٠ %) بود. براساس مدل خطی مخلوط / ٢٦ و ٤٤ / بعد از ٨ و ١٢ روز ( ٤٧ شناسایی شدند. p≤۰/ ۶ نشانگر ریزماهواره مرتبط با صفات در سطح احتمال ۰۱ بیشترین تعداد نشانگر مرتبط با صفت درصد پیشرفت آلودگی بعد از ۸ روز بود. همزمان با سه صفت مرتبط بودند. P و 1256 P807 ،P نشانگرهای 733 و لاین ایرانی B45-03 ،H100A-83HR4 ،RHA نتیجه گیری: چهار لاین 274 با کد ۲۸ با منشا ژنتیکی متفاوت و سطوح بالای مقاومت شناسایی شدند. با SSR و مخلوط به ترتیب ۲۴ و ۱۵ نشانگر (GLM) براساس مدل خطی عمومی همزمان با P و 1256 P807 ،P صفات مورد نظر ارتباط دارند. نشانگرهای 733 سه صفت مرتبط هستند.

کلمات کلیدی

, آفتابگردان, نشانگرهای مولکولی, عدم تعادل پیوستگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072207,
author = {پاک نیا, رشید and رضا درویش زاده and شهریاری احمدی, فرج اله and ملک زاده شفارودی, سعید},
title = {تجزیه ارتباط برای مقاومت به بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی یقه ساقه در آفتابگردان روغنی با استفاده از (Helianthus annuus L.) نشانگرهای ریزماهواره تحت شرایط مزرعه ای},
journal = {زیست فناوری},
year = {2018},
volume = {9},
number = {3},
month = {September},
issn = {2322-2115},
pages = {355--367},
numpages = {12},
keywords = {آفتابگردان، نشانگرهای مولکولی، عدم تعادل پیوستگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تجزیه ارتباط برای مقاومت به بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی یقه ساقه در آفتابگردان روغنی با استفاده از (Helianthus annuus L.) نشانگرهای ریزماهواره تحت شرایط مزرعه ای
%A پاک نیا, رشید
%A رضا درویش زاده
%A شهریاری احمدی, فرج اله
%A ملک زاده شفارودی, سعید
%J زیست فناوری
%@ 2322-2115
%D 2018

[Download]