هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی , 2018-10-09

عنوان : ( بررسی خواص روکش های ایجادشده بر روی سطح فولاد ابزار کم آلیاژ W500 به روش جوشکاری GTAW )

نویسندگان: خدیجه زینلی , بهروز بیدختی , محمد مزینانی , عطاءاله کامیابی گل ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه سخت پوشی توسط فرآیندهای جوشکاری به عنوان یکی از موثرترین و اقتصادیترین روشهای عملیات سطحی جهت بهبود خواص قطعات صنعتی، استفاده روز افزونی پیدا کرده است. کاربرد آلیاژهای سخت پوشی غیرآهنی پایه نیکل به عنوان موادی که در برابر عوامل مخربی چون سایش، خوردگی داغ، اکسیداسیون، خستگی حرارتی، مقاومت خوبی از خود نشان میدهند از اهمیت ویژهای برخوردار شده است. در پژوهش حاضر، سخت پوشی فولاد ابزار W500 ، که کاربرد گستردهای در ساخت قالبهای آهنگری داغ دارد، توسط پوششهایی از Fe-Ti ، Nb-Fe و C4B به صورت درجا، بر روی سطح فولاد ابزار از طریق فرآیند جوشکاری قوس تنگستن با گاز محافظ مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور جهت روکشکاری مقدار مشخصی از سه پودر درون شیار ایجاد شده از قبل بر روی سطح هر زیرلایه قرار داده شدند، سپس با استفاده از فرآیند جوشکاری قوس تنگستن با گاز محافظ ذوب گردیدند. آزمایش متالوگرافی بر روی نمونههای تهیه شده به منظور ارزیابی ریزساختاری انجام شد. برای بررسی خواص مکانیکی روکشهای ایجاد شده از آزمایش ریزسختی سنجی ویکرز استفاده شد. طبق نتایج، نمونه 3 به دلیل استفاده از پودر C4B که خواص مطلوب تری نسبت به دو پودر دیگر دارد، با تشکیل فازهای تقویت کننده بیشتر در روکش، سختی بالاتری را ایجاد نموده است پس هموراه مقاومت به سایش بیشتری خواهد داشت.

کلمات کلیدی

, فولاد ابزار W500 , فرآیند جوشکاری قوس تنگستن با گاز محافظ, روکش کاری, سخت پوشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1072218,
author = {زینلی, خدیجه and بیدختی, بهروز and مزینانی, محمد and کامیابی گل, عطاءاله},
title = {بررسی خواص روکش های ایجادشده بر روی سطح فولاد ابزار کم آلیاژ W500 به روش جوشکاری GTAW},
booktitle = {هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {فولاد ابزار W500 ، فرآیند جوشکاری قوس تنگستن با گاز محافظ، روکش کاری، سخت پوشی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خواص روکش های ایجادشده بر روی سطح فولاد ابزار کم آلیاژ W500 به روش جوشکاری GTAW
%A زینلی, خدیجه
%A بیدختی, بهروز
%A مزینانی, محمد
%A کامیابی گل, عطاءاله
%J هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی
%D 2018

[Download]