مهندسی مکانیک مدرس, دوره (19), شماره (3), سال (2019-3) , صفحات (515-526)

عنوان : ( بررسی عددی اثر خواص ترموفیزیکی جنس بدنه مبدل گرمایی صفحه-تخت فین‌دار بر عملکرد چیلر جذب سطحی )

نویسندگان: میثم خطیبی , میلاد محمدزاده کوثری , حمید نیازمند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، به بررسی تاثیر خواص ترموفیزیکی جنس بدنه مبدل گرمایی فین‌دار بر عملکرد چیلرهای جذب سطحی پرداخته ‌شده است. برای این منظور، یک بستر جاذب با مبدل صفحه-تخت و فین‌های مستطیلی به‌صورت سه‌بعدی و به روش حجم محدود شبیه‌سازی ‌شده است. همچنین از سیلیکاژل SWS-۱L-آب به‌عنوان جفت‌کاری استفاده شده است. به‌‌منظور بررسی خواص ترموفیزیکی جنس بدنه مبدل گرمایی دو پارامتر اصلی شامل ضریب هدایت گرمایی و ظرفیت گرمایی حجمی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. همچنین تاثیر این پارامترها بر توان سرمایش مخصوص و ضریب عملکرد سیستم به‌ازای ارتفاع و گام‌های مختلف فین بررسی شده است. نتایج نشان داد که توان سرمایش مخصوص با افزایش ضریب هدایت گرمایی تا مقدار معینی افزایش می‌یابد، یا به عبارت دیگر یک حداقل ضریب هدایت گرمایی مناسب وجود دارد که با افزایش ارتفاع و گام فین به‌ترتیب افزایش و کاهش می‌یابد. همچنین نتایج نشان داد که اثر ظرفیت گرمایی حجمی بر توان سرمایش مخصوص بسیار اندک است، به‌طوری که می‌توان توان سرمایش مخصوص سیستم را مستقل از تغییرات ظرفیت گرمایی حجمی جنس بدنه مبدل گرمایی دانست. برخلاف توان سرمایش مخصوص، ضریب عملکرد سیستم تحت تاثیر ظرفیت گرمایی حجمی بوده و با افزایش مقدار آن، کاهش می‌یابد. شیب کاهش‌یافتن ضریب عملکرد با افزایش ارتفاع و گام فین کاهش می‌یابد. همچنین با افزایش ضریب هدایت گرمایی، ضریب عملکرد کاهش می‌یابد که البته این کاهش قابل توجه نیست.

کلمات کلیدی

, چیلر جذب سطحی, مبدل گرمایی, مدل سازی عددی, ضریب هدایت گرمایی, ظرفیت گرمایی حجمی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072240,
author = {خطیبی, میثم and محمدزاده کوثری, میلاد and نیازمند, حمید},
title = {بررسی عددی اثر خواص ترموفیزیکی جنس بدنه مبدل گرمایی صفحه-تخت فین‌دار بر عملکرد چیلر جذب سطحی},
journal = {مهندسی مکانیک مدرس},
year = {2019},
volume = {19},
number = {3},
month = {March},
issn = {1027-5940},
pages = {515--526},
numpages = {11},
keywords = {چیلر جذب سطحی، مبدل گرمایی، مدل سازی عددی، ضریب هدایت گرمایی، ظرفیت گرمایی حجمی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عددی اثر خواص ترموفیزیکی جنس بدنه مبدل گرمایی صفحه-تخت فین‌دار بر عملکرد چیلر جذب سطحی
%A خطیبی, میثم
%A محمدزاده کوثری, میلاد
%A نیازمند, حمید
%J مهندسی مکانیک مدرس
%@ 1027-5940
%D 2019

[Download]