هیدرولیک, دوره (13), شماره (3), سال (2018-12) , صفحات (83-93)

عنوان : ( بررسی آزمایشگاهی تاثیر رسوبات درشت دانه بستر بر روند ته نشینی و تله اندازی رسوبات چسبنده معلق )

نویسندگان: میلاد خواستار بروجنی , سعیدرضا خداشناس , حسین صمدی بروجنی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کی از عوامل مؤثر بر ته-نشینی و تله‌اندازی رسوبات چسبنده، جنس بستر می‌باشد. در این پژوهش با استفاده از فلوم دایره‌ای به بررسی تاثیر رسوبات بستر بر تله‌اندازی و ته‌نشینی رسوبات معلق در غلظت‌های گوناگون و تنش‌های برشی مختلف جریان پرداخته شده است. آزمایش‌ها در دو حالت بستر صاف و بستر با رسوبات درشت دانه (D50= 2.4 , 9.4 mm) برای غلظت‌های اولیه 5، 10 و 20 گرم بر لیتر و سرعت‌های جریان 14/0، 24/0 و 34/0 متر بر ثانیه انجام شد. نتایج نشان داد در دو حالت بستر صاف و زبر، غلظت رسوبات معلق با گذشت زمان کاهش می‌یابد اما بستر‌های زبر موجب افزایش نرخ ته‌نشینی و افزایش زمان رسیدن به غلظت تعادلی می‌شود. همچنین نتایج نشان می‌دهد ضریب تله‌اندازی در بستر ماسه‌ای و شنی با افزایش تنش‌برشی و غلظت اولیه، نسبت به بستر صاف بترتیب تا 7/5 و 5/3 برابر افزایش می‌یابد. افزایش ضریب تله‌اندازی در تنش‌های برشی بزرگتر را می‌توان با تاثیر رسوبات درشت دانه بستر بر کاهش سرعت جریان و ایجاد پدیده‌های ترکشی- رفت و برگشتی ناشی از آشفتگی جریان بیان نمود.

کلمات کلیدی

ته‌نشینی؛ تله‌اندازی؛ رسوبات چسبنده؛ فلوم دایره‌ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072262,
author = {خواستار بروجنی, میلاد and خداشناس, سعیدرضا and حسین صمدی بروجنی},
title = {بررسی آزمایشگاهی تاثیر رسوبات درشت دانه بستر بر روند ته نشینی و تله اندازی رسوبات چسبنده معلق},
journal = {هیدرولیک},
year = {2018},
volume = {13},
number = {3},
month = {December},
issn = {2345-4237},
pages = {83--93},
numpages = {10},
keywords = {ته‌نشینی؛ تله‌اندازی؛ رسوبات چسبنده؛ فلوم دایره‌ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی آزمایشگاهی تاثیر رسوبات درشت دانه بستر بر روند ته نشینی و تله اندازی رسوبات چسبنده معلق
%A خواستار بروجنی, میلاد
%A خداشناس, سعیدرضا
%A حسین صمدی بروجنی
%J هیدرولیک
%@ 2345-4237
%D 2018

[Download]