پژوهش های قرآنی, دوره (24), شماره (90), سال (2019-6) , صفحات (105-132)

عنوان : ( اعتبار سنجی دلایل ومعیارهای تعیین ترتیب نزول قران )

نویسندگان: ایوب اکرمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نوشتارحاضر به‌ منظورشناسایی میزان‌اعتبار‌ و‌ روایی معیارهای تعیین‌ترتیب‌ نزول‌قرآن به واکاوی و نقد دیدگاه‌ها پرداخته است. این‌مقاله باطرح روایات مکی و مدنی، روایات اسباب نزول، شواهد تاریخی وسیره، بررسی مضمونی‌‌‌‌‌آیات قرآن‌کریم، مصحف‌امام‌علی(ع)، روایات‌ترتیب‌نزول وهم‌چنین اصالت واعتبار تفسیر موضوعی- نزولی قرآن و اشاره به روایات اول مانزل وآخر مانزل و برخی مفاهیم وابسته به آنها، سعی کرده تا میزان اعتبار وهم فراگیری هر یک از آنها در مساله تاریخ گذاری قرآن وتعیین ترتیب نزول را نشان دهد.‌‌‌‌‌ نویسنده، تعیین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترتیب‌نزول‌قرآن‌ و‌توقیفیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آن‌را‌ بیش‌از‌همه به مصحف‌امام‌علی (ع)و روایات‌ترتیب‌نزول مستند می داند و با‌‌‌‌‌این فرض‌که‌دیگرمنابع ومعیارهای یادشده به تنهایی ارزش‌‌‌‌استنادی ندارند، ضمن ارزیابی انتقادی از دیگرشاخصها، کارآمدی آنها را تنها در صورت تلفیق وسازگاری با روایات‌ترتیب‌نزول موثر می‌داند. افزون بر‌‌‌‌‌این، مقاله از رهگذر تعیین‌ترتیب‌نزول‌قرآن، رهیافت به تفسیر ترتیب نزولی به روش موضوعی را به عنوان رویکردی کارآمد و ضروری و یکی از نتایج درخورتوجه آن به شمار دانسته وسعی نموده تا تناسب وسازگاری آن دورا نشان دهد.

کلمات کلیدی

, روایات‌ترتیب‌نزول, اسباب نزول, مصحف‌امام‌علی(ع), تفسیر مضمونی, تفسیر نزولی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072263,
author = {اکرمی, ایوب},
title = {اعتبار سنجی دلایل ومعیارهای تعیین ترتیب نزول قران},
journal = {پژوهش های قرآنی},
year = {2019},
volume = {24},
number = {90},
month = {June},
issn = {2251-9815},
pages = {105--132},
numpages = {27},
keywords = {روایات‌ترتیب‌نزول، اسباب نزول، مصحف‌امام‌علی(ع)، تفسیر مضمونی، تفسیر نزولی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اعتبار سنجی دلایل ومعیارهای تعیین ترتیب نزول قران
%A اکرمی, ایوب
%J پژوهش های قرآنی
%@ 2251-9815
%D 2019

[Download]