چهارمین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی , 2018-12-06

عنوان : ( ارتباط بین ویژگی های فیزیکی و دوام داری سنگ اهک های دولومیتی سازندهای مزدوران و آسماری )

نویسندگان: سجاد صفری فرخد , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دوامداری قابلیت سنگ برای حفظ ویژگیهای شاخص خود در سیکلهای تر و خشک متوالی را در طی زمان بررسی میکند. از عوامل بسیار موثر در میزان دوامداری، پتروگرافی و کانیهای تشکیلدهنده سنگ میباشد. بخش بزرگی از توالیهای رسوبی توسط سنگ آهکها تشکیل یافته است. در اثر فرآیندهای دیاژنزی، سنگ آهکها به دولومیت تبدیل میشوند. در نتیجه ویژگیهای فیزیکی و به تبع آن دوامداری سنگ تغییر پیدا میکند. بنابراین بررسی خصوصیات این سنگها از اهمیت بهسزایی برخوردار است. در این تحقیق ارتباط بین خصوصیات فیزیکی و میزان دوامداری 16 نمونه سنگ آهک دولومیتی برداشت شده از سازندهای مزدوران و آسماری بررسی شد. آزمایشهای تعیین خواص فیزیکی شامل دانسیته، جذب آب و تخلخل بر روی نمونهها صورت گرفت. درنهایت با استفاده از آنالیز همبستگی خطی و غیرخطی ساده و همبستگی خطی چندمتغیره با سطح اطمینان 95% روابطی برای پیشبینی شاخص دوامداری سیکل 1 و سیکل 2 براساس ویژگیهای فیزیکی ارائه گردید. نتایج تعیین همبستگی ساده و همبستگی خطی چندمتغیره نشان دادند که روابط به دست آمده برای پیشبینی شاخص دوامداری مرحله 2 از اطمینان بالاتری برخوردارند.

کلمات کلیدی

, دوام داری, سنگ آهک دولومیتی, دانسیته, جذب آب, تخلخل, همبستگی ساده و چندمتغیره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1072270,
author = {صفری فرخد, سجاد and لشکری پور, غلامرضا and حافظی مقدس, ناصر},
title = {ارتباط بین ویژگی های فیزیکی و دوام داری سنگ اهک های دولومیتی سازندهای مزدوران و آسماری},
booktitle = {چهارمین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی},
year = {2018},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {دوام داری، سنگ آهک دولومیتی، دانسیته، جذب آب، تخلخل، همبستگی ساده و چندمتغیره},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارتباط بین ویژگی های فیزیکی و دوام داری سنگ اهک های دولومیتی سازندهای مزدوران و آسماری
%A صفری فرخد, سجاد
%A لشکری پور, غلامرضا
%A حافظی مقدس, ناصر
%J چهارمین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
%D 2018

[Download]