پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت, سال (2018-10)

عنوان : ( سازواری یا ناسازواری تربیت و سیاست؛ خوانش انتقادی نظریه‌های فضیلت‌گرایی، قدرت‌گرایی و انتقادی )

نویسندگان: مجتبی همتی فر , بختیار شعبانی ورکی , جمیله علم الهدی , شریف لک‌زایی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، سیر تحول اندیشه‌های ناظر به مناسبات تربیت و سیاست به عنوان دو امر و نهاد اجتماعی از منظر سازواری چارچوب نظری هر یک با هم، همخوانی با فلسفه اجتماع و یا با چارچوب فکری معیار مورد تحلیل قرار گرفته است. در این تحلیل از الگوی هدف ـ وسیله در معنای موسّع آن و همچنین دوگانه‌ی ساختار ـ کارکرد دولت در کنار نظریه بحران اسپریگنز بهره برده شده است. این بررسی به شناسایی سه جریان اصلی منجر شد که طرح یا برجسته شدن آن‌ها اغلب واکنشی و برای سازوار نمودن تربیت و سیاست با هم و بر اساس فلسفه اجتماع مربوطه است: 1ـ «فضیلت‌گرایی»؛ با تمرکز غالب بر وجه کارکردی دولت، نگرش ابزاری به قدرت و سیاست در راستای تحقق سعادت و خیر برتر (افلاطون، ارسطو و برخی فیلسوفان مسلمان)؛ 2ـ «قدرت‌گرایی»؛ با غایت‌پنداری قدرت به عنوان ارزش ذاتی عمدتاً در قالب دولت مدرن (ساختار) و نگرش ابزاری به تربیت (سوفیسم، هابز و لاک)؛ 3ـ نظریه انتقادی؛ با به نقد کشیدن وجه ساختاری دولت و گاهی تأکید بر مبارزه در عین پایبندی به ارزش قدرت (فریره و کارنوی). در این مقاله، بر اساس تحلیل، مقایسه و نقد نظریه های موجود، نسخه‌ی اصلاح شده فضیلت‌گرایی متناسب با شرایط دولت جدید و بافت اندیشه اسلامی، به مثابه رویکرد مرجح پیشنهاد شده است. بدین ترتیب تصریح شده است که تغییر معنای تربیت و سیاست و همچنین توزیع قدرت سه راه پیشِ روی رفع ناسازواری میان تربیت و سیاست به شمار می‌رود.

کلمات کلیدی

نسبت تربیت و سیاست; فضیلت‌گرایی; قدرت‌گرایی; نظریه انتقادی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072271,
author = {همتی فر, مجتبی and شعبانی ورکی, بختیار and جمیله علم الهدی and شریف لک‌زایی},
title = {سازواری یا ناسازواری تربیت و سیاست؛ خوانش انتقادی نظریه‌های فضیلت‌گرایی، قدرت‌گرایی و انتقادی},
journal = {پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت},
year = {2018},
month = {October},
issn = {2251-6360},
keywords = {نسبت تربیت و سیاست; فضیلت‌گرایی; قدرت‌گرایی; نظریه انتقادی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سازواری یا ناسازواری تربیت و سیاست؛ خوانش انتقادی نظریه‌های فضیلت‌گرایی، قدرت‌گرایی و انتقادی
%A همتی فر, مجتبی
%A شعبانی ورکی, بختیار
%A جمیله علم الهدی
%A شریف لک‌زایی
%J پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت
%@ 2251-6360
%D 2018

[Download]