سلامت روان کودک, دوره (5), شماره (3), سال (2018-12) , صفحات (102-115)

عنوان : ( تأثیر تمرینات ادراکی - حرکتی پاریاد بر حافظه فعال کودکان با اختلال یادگیری خاص )

نویسندگان: هانیه قاسمیان مقدم , مهدی سهرابی , حمید رضا طاهری تربتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: یکی از راهکارهای اساسی در بهبود مشکلات حافظه فعال کودکان با اختلال یادگیری خاص، انجام فعالیت بدنی هدف­دار است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر تمرینات ادراکی- حرکتی پاریاد بر حافظه فعال کودکان با اختلال یادگیری خاص بود. روش: پژوهش حاضر، از نوع نیمه­تجربی و از حیث هدف، کاربردی، با طرح پیش­آزمون پس­آزمون با گروه گواه بود. در این مطالعه، تعداد 24 نفر از کودکان پسر 9-7 سال مبتلا به اختلال یادگیری خاص شهر مشهد در سال تحصیلی 1397-1396 انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه تجربی و گواه جایدهی شدند. گروه تجربی، به مدت 20 جلسه، هر جلسه 30 دقیقه و با تکرار پنج روز در هفته تمرینات ادراکی- حرکتی پاریاد را انجام دادند. گروه گواه نیز در طی این دوره به فعالیت‌های عادی روزمره خود پرداختند. تغییرات در حافظه فعال آزمودنی­ها، قبل و بعد از دوره تمرین، به وسیله آزمون ان بک سنجیده شد. جهت تجزیه و تحلیل آماری از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده شد. یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که تمرینات ادراکی- حرکتی پاریاد موجب بهبود حافظه فعال در گروه تجربی می­شود.؛ تمامی این تغییرات در مقایسه با گروه گواه معنادار بود (0/05p<). نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که تمرینات ادراکی- حرکتی پاریادبا تأثیر بر مناطق مغزی مربوط به حافظه فعال در کودکان مبتلا به اختلال یادگیری خاص، باعث بهبود این نوع حافظه در آنها می­شود.

کلمات کلیدی

, اختلال یادگیری, حافظه فعال, تمرینات پاریاد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072292,
author = {قاسمیان مقدم, هانیه and سهرابی, مهدی and طاهری تربتی, حمید رضا},
title = {تأثیر تمرینات ادراکی - حرکتی پاریاد بر حافظه فعال کودکان با اختلال یادگیری خاص},
journal = {سلامت روان کودک},
year = {2018},
volume = {5},
number = {3},
month = {December},
issn = {۲۴۲۳-۳۵۵۲},
pages = {102--115},
numpages = {13},
keywords = {اختلال یادگیری، حافظه فعال، تمرینات پاریاد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر تمرینات ادراکی - حرکتی پاریاد بر حافظه فعال کودکان با اختلال یادگیری خاص
%A قاسمیان مقدم, هانیه
%A سهرابی, مهدی
%A طاهری تربتی, حمید رضا
%J سلامت روان کودک
%@ ۲۴۲۳-۳۵۵۲
%D 2018

[Download]